Blue Shield

Den norske Blue Shield-komite (BSN) er den norske nasjonalkomite av ICBS, The International Committee of the Blue Shield, som er et samarbeidsorgan mellom de fire organisasjonene ICOM, ICOMOS, IFLA og ICA. Komiteen har til formål å samle og spre informasjon, samordne innsats og påvirke myndigheter og fagprofesjoner til å ivareta kulturarven under væpnete konflikter eller ved katastrofer. Den internasjonale Blue Shield-komiteen ble dannet i 1996. Komiteen tar sitt navn fra det blå skjold som er symbol for Haagkonvensjonen av 1954 om vern av kulturarv i krig.

For arkiv over årsmeldinger og referater, trykk her (2005-2015)

Etableringen av en norsk Blue Shield-komite begynte i 2000 da representanter for de fire organisjonene innledet et organisert samarbeid i en arbeidsgruppe, der også andre kulturverninstanser har deltatt med løsere tilknytning. Komiteen arbeider med såvel norske som internasjonale spørsmål. I Norge har komiteen blant annet arbeidet for at det skal utarbeides en nasjonal norsk beredskapsplan for kulturarv i tilfelle krig eller naturkatastrofe, og komiteen har øvd påtrykk for å få norske myndigheter til å ratifisere internasjonale avtaler slik som UNESCO-konvensjonen av 1970 om ulovlig ut- og innførsel av kulturarv samt Haagkonvensjonens annen protokoll. Komiteen har også tatt opp enkeltsaker i Norge som gjelder forebygging av skade på kulturarv som følge av krig eller naturkatastrofer.

På det internasjonale plan har komiteen vært opptatt av tiltak for å forebygge eller forhindre skade på kulturarv i væpnete konflikter, og for å gi støtte der kulturarv er blitt skadet som følge av slike konflikter eller som følge av naturkatastrofer. Blant annet har komiteen tatt opp ødeleggelsene av kulturarv i konfliktområder som Irak, Afghanistan og Palestina, og har tatt initiativ til å få norske myndigheter til å bidra til redning av ødelagt, skadet og truet kulturarv der. Komiteen har også bidratt med undervisning om kulturarv og internasjonale rettsforhold til norske militære mannskaper på vei til innsats i Afghanistan.

Blue Shield-komiteen samarbeider med Norges Røde Kors, et samarbeid som ble innledet med en felles kronikk om Haagkonvensjonen i desember 2004, og senere er videreført blant annet i form av et seminar om hvordan konvensjonen og protokollene bør følges opp av norske myndigheter.

Den norske komiteen har også deltatt aktivt i prosessen med å etablere en organisasjon for nasjonale Blue Shield-komiteer, ANCBS, som ble stiftet i 2008. På stiftelsesmøtet ble Axel Mykleby valgt til den nye organisasjonens kasserer.

logo_blueshield

 

Norsk ICOMs styre er representert i Blue Shield-komitéen.
For mer oppdatert informasjon se Blue Shields egne nettsider.

Mer om Blue Shield på den internasjonale nettsiden.