Hva er ICOM

ICOM er den viktigste internasjonale organisasjon for museer og museumsarbeidere. Den er en NGO (Non-Governmental Organisation) og har konsultativ status i UNESCO og FNs økonomiske og sosiale råd. Organisasjonen ble stiftet i 1946 og har i dag nærmere 40 000 medlemmer i 136 land. Både museumsinstitusjoner og personer som arbeider ved museer kan være medlemmer. Organisasjonen styres gjennom en årlig generalforsamling og møte i Advisory Committee, der alle nasjonalkomiteer deltar. I tillegg har ICOM hvert tredje år en generalkonferanse, som kombinerer faglige aktiviteter med politiske og organisasjonsmessige beslutninger. I 1995 ble generalkonferansen holdt i Stavanger. I 2013 ble konferansen holdt i Rio de Janeiro, i Milano 2016 og i Kyoto 2019. Norsk ICOM søkte om å arrangere generalkonferansen i Oslo 2022, men vertsbyen som vant var Praha. Norsk ICOM støttet Sveriges søknad om å arrangere generalkonferansen i 2025, men vertsbyen blir Dubai.

ICOMs arbeide foregår i nasjonale og internasjonale komiteer. En nasjonal komite omfatter alle ICOM-medlemmer i et land. Disse komiteene fungerer svært forskjellig, ut fra de spesifikke forhold i vedkommende land. Det er for tiden 117 nasjonale komiteer, og Norsk ICOM er blant disse.

De internasjonale komiteene organiserer ICOM-medlemmer på tvers av nasjonale grenser, ut fra faglige fellesinteresser. Disse spenner fra brede museumstemaer som for eksempel dokumentasjon, formidling eller markedsføring til mer spesialiserte faggrupper som for eksempel egyptologi, musikkinstrumenter eller glass. Det er nå 30 slike komiteer, i tillegg kommer et mindre antall regionale komiteer og samt 18 tilknyttede organisasjoner (affiliated associations). Det er en rekke norske styremedlemmer i ulike internasjonale komiteer.

Det er ikke påkrevet for ICOM-medlemmer å delta i en fagkomite, men alle oppfordres til å melde seg inn i en passende komite, siden det er i komiteene det meste av det faglige arbeidet i organisasjonen foregår.

Norsk ICOMs Arbeidsmål

Norsk ICOMs arbeidsmål tar utgangspunkt i ICOMs strategiske plan, med spesiell vekt på å:

  1. Styrke vår internasjonale deltakelse gjennom å stimulere norske museer og ansatte til aktivt å delta i internasjonale aktiviteter og komitearbeid.
  2. Videreutvikle arbeidet med museumsetikk.
  3. Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovlig handel med kulturarv.
  4. Medvirke til en generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både enkeltpersoner og institusjoner.

Les mer om ICOM på ICOM.museum