Vedtekter

ICOMs DEFINISJON AV MUSEUM

“Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materielle og immaterielle vitnesbyrd om mennesker og deres omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed.”
(ICOMs statutter, artikkel 3, paragraf 1)

VEDTEKTER FOR NORSK ICOM

Vedtatt på årsmøtet i Trondheim 22. april 1997, endret på årsmøtet i Harstad 28. august 2003

DEFINISJONER:

§ 1 Den norske nasjonalkomite av The International Council of Museums, heretter kalt Norsk ICOM, er sammenslutningen av norske medlemmer av ICOM
§ 2 Med “statuttene” forstås i det følgende det internasjonale regelverk som regulerer ICOMs virksomhet. Med “vedtektene” forstås nærværende regler som regulerer Norsk ICOMs virksomhet innen de grenser som er satt av statuttene.

FORMÅL:

§ 3 Norsk ICOMs overordnede formål, er Norsk ICOMs formål slik dette er beskrevet i statuttene.
§ 4 Norsk ICOM skal fremme interessen for internasjonalt museumsarbeid i Norge og fremme medlemmenes synspunkter og interesser i det internasjonale samarbeidet.
§ 5 Norsk ICOM skal arbeide for økt samarbeid, gjensidig assistanse og utveksling av informasjon mellom medlemmene, og beskytte deres profesjonelle interesser.

MEDLEMSKAP:

§ 6 Norsk ICOM består av personlige medlemmer og institusjonsmedlemmer. I samsvar med statuttene kan det også tegnes støttemedlemmer.
§ 7 Styret opptar medlemmer etter søknad, og kontrollerer at søkerne oppfyller de krav som er satt i statuttene. Dersom en søknad avslås, kan søkeren kreve den lagt fram for årsmøtet. Styret kan også legge søknader fram for årsmøtet for endelig avgjørelse.
§ 8 Personlige medlemmer og representanter for institusjonsmedlemmene, kan slutte seg til en eller flere av ICOMs internasjonale komiteer. De har plikt til å holde Norsk ICOM underrettet om sin tilknytning til slike komiteer.
§ 9 Medlemsskap opphører ved utmelding, manglende kontingent-innbetaling, uprofesjonell opptreden eller endrede forutsetninger for medlemskap, alt etter reglene i ICOMs statutter.

KONTINGENT:

§ 10 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet med virkning for etterfølgende kalenderår.

ÅRSMØTET:

§ 11 Årsmøtet er norsk ICOMs høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes årlig. Så vidt mulig skal årsmøtet knyttes til et annet norsk museumsfaglig årsmøte eller arrangement som har interesse for mange norske ICOM-medlemmer. Årsmøtet skal normalt bestemme hvor neste årsmøte skal holdes, men kan gi beslutningsfullmakt til styret.Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller 10% av medlemmene ønsker det.
§ 12 Varsel om ordinært årsmøte skal sendes medlemmene minst 30 dager på forhånd, varsel om ekstraordinært årsmøte minst 30 dager på forhånd. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, herunder forslag til vedtektsendringer, må sendes styret minst 30 dager på forhånd. Senest 21 dager før årsmøte legges endelig saksliste, årsmelding, regnskap, budsjettforslag, innstilling i saker medlemmene har fremmet og valgkomiteens innstilling ut på Norsk ICOMs hjemmesider. Medlemmer som ikke har tilgang til internett kan få tilsendt årsmøtepapirene i posten ved henvendelse til Norsk ICOM.
§ 13 Sakliste til ordinært årsmøte skal inneholde følgende punkter:
1. Valg av dirigent og protokollkomite.
2. Årberetning.
3. Regnskap.
4. Budsjett, herunder resultatmål, handlingsmål og kontingent.
5. Forslag og saker fremmet av medlemmer eller styre innen de frister som er satt i § 12.
6. Valg av styre, leder, revisorer og valgkomite.
7. Valg av kommende årsmøtested.
§ 14 Stemmerett på årsmøtet har de frammøtte personlige medlemmer og en representant for for hvert institusjonsmedlem. Hver stemmeberettiget kan i tillegg møte med stemmefullmakt for inntil to fraværende medlemmer.

STYRET:

§ 15 Styret står for nasjonalkomiteens arbeid og har det faglige og økonomiske ansvar mellom årsmøtene.
§ 16 Styret består av styreleder, fire ordinære medlemmer og to varamedlemmer, alle valgt blant Norsk ICOMs medlemmer.
§ 17 Styreleder velges av årsmøtet for to år. Ingen kan være styreleder i mer enn seks år sammenhengende. Dersom styreleder trer ut av sitt verv i valgperioden, overtar sekretær vervet som styreleder inntil første årsmøte.
§ 18 Vanlige styremedlemmer velges for to år. Ingen kan være ordinært styremedlem i mer enn seks år sammenhengende. Styret skal fornyes gradvis ved at to styremedlemmer står på valg hvert år. Dersom et styremedlem blir styreleder eller går ut av styret i sin periode, skal 1., henholdsvis 2. varamedlem bli styremedlem og fungere inntil første årsmøte.
§ 19 Varamedlemmer til styret velges for ett år. Ingen kan være varamedlem for mer enn seks år sammenhengende.
§ 20 Utenom vervet som styreleder konstituerer styret seg selv.
§ 21 Alle valg skjer skriftlig dersom det er mer enn en kandidat.

REPRESENTASJON I ICOM:

§ 22 Styret representerer nasjonalkomiteen internasjonalt, ved egne medlemmer eller med andre oppnevnte ICOM-medlemmer.

VEDTEKTSENDRINGER, OPPLØSNING, IKRAFTTREDEN:

§ 23 Vedtektene kan endres av årsmøte etter den prosedyre som er beskrevet i §§ 11-14.
§ 24 Vedtak om oppløsning må behandles som vedtektsendring på to etterfølgende årsmøter med minst 8 måneders mellomrom.
Dersom Norsk ICOM blir oppløst, overføres komiteens midler til ICOM.
§ 25 Disse vedtekter trer i kraft straks de er behandlet av årsmøtet 1997.

Norges nasjonalkomité av the International Council of Museums