Protokoll årsmøte 2018

Protokoll fra årsmøte Norsk ICOM, 2018

Avholdt på Fru Haugens Hotell i Mosjøen, 19.04.2018

Til stede fra styret i Norsk ICOM:

Paal Mork (leder), Stein Adler Bernhoft (sekr.), Anne Kari Skår kasserer), og styremedlemmene Mimi Rode Wiik og Birgitta Fossum.

Antall medlemmer til stede i salen under årsmøtet : 26 stk. + 5 medl.  fra styret i Norsk ICOM + møtedirigent :  tilsammen 31 stk.

Sak 1-2017: Valg av dirigent og protokollkomite  

Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle fullmakter

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det var ikke innkommet noen fullmakter.

Anne Marit Karlsen, Teknisk Museum, Oslo, ble oppnevnt som dirigent og møteleder for årsmøtet, 2018. Til å underskrive protokollen ble Gaute Jacobsen, Østfoldmuseene og Tormod Kaaløy, Norsk Folkemuseum valgt.

Sak 2-2017: Årsmelding 2017

Styreleder Paal Mork ga en generell gjennomgang av årsmeldingen,  som var lagt ut på Norsk ICOM sin hjemmeside i forkant av årsmøtet.

Det henvises til denne for mer utfyllende informasjon, men av enkeltsaker fremhevet leder for Norsk ICOM, Paal Mork følgende:

 • Medlemsmassen i Norsk ICOM var ved utgangen av 2017 på 710 medlemmer, (fordelt på 499 personlige, 132 senior-/student og 79 institusjonsmedlemskap). Til sammenligning var antallet ved årsskiftet 655 medlemmer.
 • Det ble i 2017 tildelt reisestøtte på tilsammen kr. 140.000, fordelt på 21 medlemmer.
 • Styret avholdt i 2017 tilsammen 5 styremøter, der 2 av disse gikk som telefonmøter. Det ble i alt behandlet 57 saksnummer. Utover dette hyppig kontakt via epost for avgjørelser i enkeltsaker.
 • Norsk ICOM har flere norske representanter fordelt med styreverv i internasjonale komiteer, og det oppfordres til at flest mulig tar slike verv.
 • Det ble orientert om konferansen «Difficult Issues» som ble avholdt i Helsingborg, som et samarbeid mellom de nordiske ICOM-komiteene og ICOM Tyskland. En særs vellykket konferanse med nær 200 deltakere, der også ICOM president Suay Aksoy og generaldirektør Peter Keller, sammen med tidligere president Karl Martin Hinz deltok.
 • Det har blitt avholdt flere workshops innen museumsetikk
 • Norsk ICOM er representert i Den norske Blue Shieldkomiteen ved styreleder Paal Mork. Det samarbeides også godt og fortløpende med andre internasjonale komiteer innen ICOM.
 • Norsk ICOM har også i 2017 oppfordret norske museer til å markere den internasjonale Museumsdagen, som ble lagt til søndag 21. mai. Dagen ble markert med egne arrangementer bl.a. på Nasjonalmuseet, Teknisk Museum, Arkeologisk Museum i Stavanger og Luftfartsmuseet i Bodø.

-Årsmelding for 2017 ble godkjent uten merknader eller tilføyelser.

Sak 3-2017:  Regnskap

Kasserer, Anne Kari Skår redegjorde for økonomien til Norsk ICOM, og  meddelte at 2017 ga et mindre underskudd på kr. 3.760, som følge av at bl.a. sekretærutgifter via Museumsforbundet har økt. Økonomien for Norsk ICOM må likevel betraktes som «sunn», med et disposisjonsfond som dekker opp nevnte underskudd.

Norsk ICOM sitt relativt store disposisjonsfond ble gjenstand for spørsmål fra flere av de fremmøtte i salen. Det er p.t. på ca. 620.000. Det arbeides nå med en plan for disponering av dette beløpet, samtidig som Norsk ICOM må sitte igjen med et fond som kan dekke opp uventete kostnader, da særlig knyttet til valuta. Det er her utslagene kan bli store, da Norsk ICOM sine innbetalinger til Paris alltid gjøres i Euro.

Styret meddelte at de ønsker å disponere ekstra reisestøtte til den kommende Generalkonferansen i Kyoto i 2019.

Styret vil også etterstrebe å kanalisere midler inn i konkrete, nye og «synlige» prosjekt fremover, inkludert noe til det løpende etikkarbeidet.

Trolig bør den «ideelle» størrelsen på et slikt disposisjonsfond ligge på ca. 100.000 -200.000. Arbeidet med dette følges opp på kommende styremøter i Norsk ICOM.

-Regnskap 2017 ble godkjent, (etter avsluttet diskusjon omkring disposisjonsfondet).

Sak 4-2017: Budsjett 2018, -herunder resultatmål, handlingsmål og kontingent   

Sak 4a, Budsjett:

Revidert budsjett for 2018 ble gjennomgått av kasserer Anne Kari Skår.

Budsjett er blitt noe nedjustert, og bl.a. er kostnader til styremøter nedjustert fra 80.000 til 50.000. Dette som følge av at noen av styremøtene går som telefonmøter.

Det ble fra flere i salen stilt spørsmål omkring utgifter til planlegging av en mulig Generalkonferanse i Oslo i 2022. Kasserer og styre kunne da meddele at det for 2018 kun var avsatt kr. 20.000 i regnskapet til dette. Videre oppfølging vil belastes et eget budsjett, som ikke berører Norsk ICOM sin daglige drift. Og dersom General-konferansen blir en realitet, vil det her bli etablert egne, (eksterne), arbeidsgrupper med både kommunale og statlige tilskudd.

Estimert totalbudsjett for Oslo 2022 er satt til 24 mill.

-Resultat for 2017 ble godkjent

Sak 4b, Resultatmål og handlingsmål: 

Norsk ICOM bygger på hovedorganisasjonens ICOM sine mål og strategiske planer. Som en del av ICOM skal Norsk ICOM opprettholde og videreutvikle ICOM som en sterk aktør i museums-Norge.

 Norsk ICOM sine hovedmål er som følger:

 1. Styrke vår internasjonale deltakelse gjennom å stimulere norske museer og ansatte til aktivt å delta i internasjonale aktiviteter og komitearbeid.
 2. Videreutvikle arbeidet med museumsetikk.
 3. Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovlig handel med kulturarv.
 4. Medvirke til en generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både enkeltpersoner og institusjoner.

Tiltak for å nå disse målene i 2018:

Styrke vår internasjonale deltakelse gjennom å stimulere norske museer og ansatte til aktivt å delta i internasjonale aktiviteter og komitearbeid:

 • Tilby reisestøtte for deltakelse på internasjonale møter.
 • Fremme Oslo som kandidatby for ICOMs General Conference 2022

Videreutvikle arbeidet med museumsteknikk:

 • Styrke fokus på etikk gjennom kurs og foredrag, og vurdere opprettelse av et etisk råd.

 Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovlig handel med kulturarv:

 • Delta i arbeidet i den norske Blue Shield-komiteen.

Medvirke til en generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både enkeltpersoner og institusjoner

 • Avholde fagdag 11. april, med forfatterne av «Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn».

Paal Mork orienterte om handlingsmålene nevnt ovenfor, og kunne nevne at arbeidet med å lansere Oslo som kandidatby for ICOMs Generalkonferanse i 2022, pågår for fullt. Det avholdes jevnlige møter, og representanter fra ICOM sentralt, har besøkt Oslo som en del av evalueringsprosessen.

Sak 4c, Kontingent

Leder Paal Mork orienterte her. Styret ba årsmøte om fullmakt til å fastsette kontingent for 2019, når ICOM sitt sekretariat i Paris har fastsatt sine innbetalingssatser for 2019. Dette skjer normalt på slutten av året.

Årsmøte ga styret fullmakt til å fastsette kontingent når slik informasjon foreligger, og budsjett, resultat- og handlingsmål ble godkjent.

Sak 5-2017: Eventuelle forslag og saker fremmet av medlemmene eller styre

Endring av valgperiode for styremedlemmer

For å likestille valgordningen i Norsk ICOM og hovedorganisajonen, foreslår Norsk ICOM endring i valgperiode fra nåværende 2 år til 3 år. Ved å øke perioden til 3 år gis det mer kontinuitet i styrearbeidet. Det ønskes også å gå bort fra ordningen med varamedlemmer ved at disse nå inngår som ordinære styremedlemmer.

Fra salen kom det flere kommentarer til disse foreslåtte endringene. På forslaget om å øke valgperioden fra 2 til 3 år, kom det ikke nevneverdige innsigelser. Derimot å «fjerne» varamenn mente flere kunne føre til en situasjon der en ikke var beslutningsdyktig, og at det muligens strider mot generelle vedtekter å ikke ha varamenn ?

Vedtak: Forslag om endret valgperiode fra 2 til 3 år ble vedtatt med flertall, etter håndsopprekking, og med virkning fra og med valg 2019. Det gjøres derimot en ny begrunnelse fra styret på forslaget om varamenn, og dette behandles om egen sak på neste årsmøte. Årsmøte ba styret om å gjennomgå vedtektene og fremlegge forslag til reviderte vedtekter på årsmøte i 2019.

Sak 6-2017: Valg av styre, revisor og valgkomite

Valgkomiteens forslag til styresammensetning ble fremlagt på møtet, og årsmøtet ga sin tilslutning til denne:

Styreleder :

 • Paal Mork, Norsk Folkemuseum, Oslo, (ikke på valg)

Styremedlemmer :

 • Stein Adler Bernhoft, MiST, Trondheim, (ikke på valg)
 • Kathrin Pabst, Vest-Agder-Museet, Kristiansand , (ikke på valg)
 • Birgitta Fossum, Samien Sijte, Snåsa, (ikke på valg)
 • Mimi Rode Wiik, Nasjonalmuseet, Oslo, (ny 2018-2020)

Varamedlemmer :

 • Atle Ove Martiniussen, Museumssnteret i Hordaland, (ny 2018-2019)
 • Charis Gullickson, Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø, (ny 2018-2019)

Anne Kari Skår og Grethe Paulsen Vie går ut av styret.

Valgkomite ble følgende valgt basert på styrets innstilling:

Ellen Lerberg, Nasjonalmuseet, (leder)
Ottar Grepstad, Nynorsk Kultursentrum
Anne Kari Skår, UiS, (ny)

Revisor: Styret innstiller på samme revisor som Museumsforbundet)

 

Sak 7-2017: Valg av kommende årsmøtested, 2019

Avholdes i Haugesund, parallelt med årsmøte i Norges Museumsforbund.

Mer informasjon om dato/tidspunkt kunngjøres seinere.

03.07.2018
Stein Adler Bernhoft
sekretær Norsk ICOM