Referat 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSK ICOM 2012

Norsk ICOM holdt årsmøte på Farris Bad i Larvik 14. september kl. 13.15 – 14.15. Det var 38 personer til stede.

1. Valg av dirigent og protokollkomite
Espen Wæhle ble valgt som møteleder.
Til å underskrive protokollen ble Liv Ramskjær og Roy Høibo valgt.

2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter
Innkalling og dagsorden ble godkjent, ingen fullmakter.

Sekretær Tone C. S. Karlgård overbrakte hilsen fra styreleder Leif Pareli. Han var fraværende grunnet deltagelse på ICOM/ ICME-konferanse i Namibia.

3. Årsmelding
Sekretæren redegjorde for innholdet i årsmeldingen og videre for komiteens virksomhet i 2012:

Styreleder og sekretær deltok på det årlige møtet i ICOM Nord, som denne gang ble holdt ved Espoo museum i Helsinki 11. – 12. mai. Møteperioden er valgt for å kunne forberede saker til ICOM Advisory-møtet i juni. Det er viktig å holde på dette nordiske samarbeidet. Samlet utgjør de nordiske landene en betydelig medlemsmasse i ICOM, og kan ha god gjennomslagskraft. En viktig sak som ble diskutert i ICOM Nord var forslaget til nye regler for kontingentinnkreving, se redegjørelse under ICOM Advisory møte. For første gang ble ICOM Nord-møtet holdt på engelsk. Dette for å minske språklige uklarheter.

Styreleder deltok på ICOM Advisory-møte i Paris 4. – 6. juni sammen med varamedlem Paal Mork. Møtet fulgte opp strukturen med diskusjonsgrupper, som ble innført i 2012. En aktuell sak var kontingentinnkreving. ICOMs sekretariat foreslår at dette skal gjøres av sekretariatet, ikke de nasjonale komiteer. De nordiske landene, med ICOM Sveriges president Stefan Bohman i spissen, fikk gjennomslag for at dette forslaget må ut på høring. ICOM Finlands president Carina Jaatinen ble valgt til president i Elections and Nominations Committee. ICOMs neste generalkonferanse holdes i Rio de Janeiro i august 2013. Milano ble valgt til generalkonferansen i 2016, foran Moskva og Abu Dhabi.

Forholdet til ICOMs sekretariat har vært anstrengt. Norsk ICOM ser det som en svært viktig sak å tale for medlemsdemokratiet i organisasjonen, men har til tider opplevd beslutningsprosesser som udemokratiske. Forholdet har bedret seg noe, og styret håper nå på en bedre dialog med sekretariatet.

Årsmeldingen ble godkjent uten merknader, men det ble fremmet et ønske om at akronymene som benyttes som navn på komiteer forklares.

4. Regnskap
Kasserer la frem regnskapet. Norsk ICOM har en sunn økonomi, og hadde et overskudd ved utgangen av 2011. Beløpet overføres til disposisjonsfondet.

Årsmøtet sluttet seg til og godkjente regnskapet.

5. Budsjett, herunder kontingent og arbeidsmål

5. a Budsjett
Kasserer fremla forslag til budsjett for 2012-2013.

Budsjettet ble godkjent.

5. b Kontingent
Styret ba om fullmakt fra årsmøtet til å fastsette kontingent for 2013 på grunnlag av satsene som vedtas av ICOM sentralt. Kasserer påpekte at kontingentinnkreving er innskjerpet hos sekretariatet. Dette gjør at Norsk ICOM vil innskjerpe fristene for betaling av medlemmenes kontingent.

Forslag til kontingent ble godkjent.

5. c Arbeidsmål
Sekretær presenterte arbeidsmålene for 2012-2013 slik disse fremkommer i utsendte sakspapirer.

Fredrikke Hegnar von Ubisch påpekte at flere har opplevd at innmelding i internasjonale komiteer tar svært lang tid. Sekretær informerte om prosedyre for innmelding.

Suzette Paasche takket for styrets innsats. Hun er opptatt av internasjonalt samarbeid og verdsetter at noen tar verv og representerer medlemmene internasjonalt.

Per Øyvind Rise viste til at komiteen har en lang liste med store arbeidsmål, og mente det ville være forståelse fra medlemmene om listen blir kortet.

Axel Christophersen mente at man kan komme lengre hvis tiltakene reduseres. Der er viktig å få en presisjon på mål / tiltak.

Med disse kommentarene ble arbeidsmålene vedtatt.

6. Eventuelle saker fremmet av medlemmene

Ingen innkomne saker.

7. Valg av styre, revisorer og valgkomite

Leder av valgkomiteen Morten Skadsem la frem valgkomiteens innstilling.

Frem til 2012 har styret bestått av følgende medlemmer:
Leder: Leif Pareli (valgt til 2013)
Sekretær: Tone C. S. Karlgård (til 2012)
Kasserer: Eva Johansen (til 2012)
Styremedlemmer: Hans Philip Einarsen (til 2013) og Daniela Büchten (til 2012)
Varamedlemmer: Stein Adler Bernhoft og Paal Mork (begge valgt til 2012)

Valgkomiteens innstilling til nytt styre:
Leder: Leif Pareli (valgt til 2013)
Kasserer: Eva Johansen (gjenvalg, til 2014)
Styremedlemmer:
Hans Philip Einarsen (valgt til 2013)
Daniela Büchten (gjenvalg, til 2014)
Nytt styremedlem: Paal Mork (til 2014)

Varamedlem: Stein Adler Bernhoft (gjenvalg, til 2013)
Nytt varemedlem: Mari Mathiesen (til 2013)

Paal Mork har vært varamedlem siden 2011, og jobber ved Norsk Folkemuseum.
Mari Mathiesen er ny i ICOMs styre og jobber som pedagog ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.

Årsmøtet tilsluttet seg valgkomiteens innstilling

Som revisor foreslås Deloitte, grunnet de fordeler det gir å benytte samme revisor som Norges Museumsforbund. Dette ble vedtatt.

Styrets innstilling til ny valgkomite:
Gjenvalg: Sissel Guttormsen (ny leder) og Bjørn Vidar Johansen
Nytt medlem i valgkomiteen: Tone S. Karlgård

Årsmøtet tilsluttet seg styrets innstilling.

8. Kommende årsmøtested

Neste årsmøte i Norsk ICOM blir 11. september 2013 i Tromsø, og inngår der i programmet for det nasjonale museumsmøtet.

Liv Ramskjær
(sign)
Roy Høibo
(sign)

Legg igjen en kommentar