Referat 2013

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSK ICOM 2013

Norsk ICOMs årsmøte ble holdt fredag 13. september kl. 13.45 – 14.45 på Ishavshotellet i Tromsø med 30 medlemmer til stede.

Saker:

1. Valg av dirigent og protokollkomite
Som dirigent ble Aagot Gammersvik valgt. Hun fikk ordet av styreleder Leif Pareli og ledet møtet. Som protokollkomite ble Randi Ertesvåg og Trond Indahl valgt.

2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det var ikke innkommet fullmakter.

3. Hovedsaker i 2013 og årsmelding 2012
Styreleder orienterte om aktuelle saker i år og ba om kommentarer til årsmelding:

Personalsituasjonen ved ICOMs sekretariat
Det har skjedd viktige endringer ved sekretariatet. I vår anmeldte ansatte ved sekretariatet ICOM til politiet for brudd på den franske arbeidsmiljøloven. ICOMs president Hans-Martin Hinz nedsatte en arbeidsgruppe som analyserte situasjonen og avdekket graverende forhold. Dette resulterte i at presidenten sa opp en avdelingsleder og suspenderte generaldirektørens rett til å ansette og avskjedige personale. Kort etter ble generaldirektøren også avskjediget. Nå fremmer ansatte erstatningskrav, og en opprydding er iverksatt. I etterkant av krisen er Hanna Pennock fra Nederland satt inn som interimleder. Styret i Norsk ICOM har stor tillit til henne, og ser dette som en god løsning. Pennock kjenner ICOM-systemet godt, og vil kunne føre ICOM trygt frem til en ny generaldirektør er ansatt.

Situasjon som oppstod var akutt, men den bygger på en lang forhistorie. Norsk ICOM har lenge hatt et anstrengt forhold til generaldirektøren, dette nådde klimaks i 2010 da Norsk ICOM ble truet med tvangsoppløsning.

Generalkonferansen i Rio de Janeiro
Konferansen ble avholdt 10. -17. august. Rundt 20 norske medlemmer deltok. Norsk ICOM har kun oversikt over de medlemmer som får reisestøtte, men også noen andre norske medlemmer deltok. Den norske ambassaden i Brasil inviterte norske ICOM-medlemmer sammen med andre nordmenn som bor i Rio de Janeiro til en mottagelse på Copacabana. Norsk ICOM satte meget stor pris på dette initiativet, da det ga mulighet til å bli kjent med og knytte kontakter med virksomheter også utenfor museumsbransjen.

Medlemmenes faglige utbytte av konferansen formidles i hovedsak gjennom møtene i de internasjonale fagkomiteer. Det samlede utbytte er derfor både omfattende og variert. I Advisory Committee’s møte ble det lagt frem etiske regler for naturhistoriske samlinger. Dette er ikke et nytt etisk regelverk, men et supplement til det eksisterende innen et område der dette er lite utfyllende.

Hans-Martin Hinz ble gjenvalgt som president med stort flertall. Av norsk representasjon ble Rune Holbek valgt til president i ICR, men det kan være flere medlemmer som har blitt valgt til styrer. Styret i Norsk ICOM har ikke full oversikt over valgene i de enkelte fagkomiteer. Derfor er det svært viktig at andre som er valgt til tillitsverv, og de som kjenner til noen som er valgt, melder dette til styret.

Knut Wik takket av etter å ha oppnådd maksimal funksjonstid som leder for Advisory Committee. Norsk ICOM nominerte ham som medlem av Executive Council, men han ble ikke valgt. Styret retter en stor takk og heder til Knut Wik for å ha ledet Advisory Committee i en vanskelig tid med den nå avsatte generaldirektør. Årsmøtet takket Knut Wik med akklamasjon.

Årsmelding 2012
Det fremkom ingen kommentarer til årsmeldinger. Styreleder ga en kort redegjørelse for noen utvalgte punkter. Årsmeldingen ble vedtatt uten merknader.

4. Regnskap
Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 183.333. Dette skyldes i hovedsak at valutakursen har vært fordelaktig i siste år, samt at noen medlemmer har fått innvilget reisestøtte, men ikke benyttet den. Beløpet overføres disposisjonsfondet, og bidrar til at Norsk ICOM styrker sin robusthet i forhold til uheldige valutasvingninger.

Regnskapet og revisorberetning ble godkjent uten merknader.

5. Budsjett, herunder kontingent og arbeidsmål

Kontingent
Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette kontingent i henhold til nye satser fra ICOMs sekretariat når disse foreligger.

Arbeidsmål
I fjorårets årsmøte ble det kommentert at arbeidsmålene var mange og komplekse. Styret har derfor forenklet, og strammet inn målene, samtidig som det er lagt vekt på å beholde det grunnleggende innholdet og hovedretningen.

Arbeidsmålene for 2013-2014 ble godkjent uten merknader.

6. Eventuelle saker fremmet av medlemmene
Ingen saker er innkommet.

7. Valg av styre, revisorer og valgkomite
Tone S. Karlgård gjennomgikk valgkomiteens innstilling.
Det ble stilt spørsmål ved kjønnssammensetningen. Valgkomiteen påpekte at denne er så jevn som mulig med tre menn og to kvinner som styremedlemmer og ett varamedlem av hvert kjønn.

I henhold til valgkomiteens innstilling ble følgende valgt:

Paal Mork ble valgt som ny styreleder

Styremedlemmer:
Hans Philip Einarsen (gjenvalg)
Stein Adler Bernhoft (ny)

Eva Johansen og Daniela Büchten var ikke på valg.

Varamedlemmer:
Mari S. Mathiesen (gjenvalg)
Per Øyvind Riise (ny)

Regnskapsførsel: Det ble valgt å bruke samme firma som Norges Museumsforbund.

Årsmøtet valgte følgende valgkomite:
Sissel Guttormsen, leder (gjenvalg)
Tone S. Karlgård (gjenvalg)
Marit Hauan (ny)

Styreleder Leif Pareli ble takket for sin innsats av kasserer Eva Johansen.
Styreleder takket medlemmer og styre for et godt samarbeid.
Ny leder Paal Mork takket for tilliten på vegne av det nye styret og seg selv.

8. Kommende årsmøtested
Neste årsmøte vil bli holdt i Bergen samtidig med NMF årsmøte 10-12 september 2014.

Randi Ertesvåg
(sign)
Trond Indahl
(sign)

Legg igjen en kommentar