Referat 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSK ICOM 2014

Avholdt på Radisson Blu Hotell, Bergen 12.09.2014

Antall medlemmer til stede under årsmøtet var 21 stk. + styre og dirigent,( totalt 26 stk.).

Saker:

1. Valg av dirigent og protokollkomite
Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle fullmakter
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det var ikke innkommet noen fullmakter.
Som dirigent/møteleder for årsmøtet, ble Roy Høibo oppnevnt.
Til å underskrive protokollen ble Tone Jørstad og Espen Waehle valgt.

2. Årsmelding
Styreleder Paal Mork ga en generell gjennomgang av den utsendte årsmeldingen.
Årsmeldingen ble vedtatt uten noen merknader eller tilføyelser.

3. Regnskap
Regnskap presentert av kasserer Eva Johansen.
Det viser et overskudd på kr 182 243,-
Antall medlemmer ved årets utgang var 585 mot 597 ved årets begynnelse.
Differansen skyldes noen manglende innbetalinger, og at noen medlemmer ikke har oppgitt medlemsdata ved innbetaling.
Medlemskapet fordeler seg slik:
Pers. medlemmer 438
Inst. medlemskap 65
Senior/student 82

4. Budsjett, herunder resultatmål, handlingsmål og kontingent mm.
Norsk ICOM sine satsingsmål for 2013 var:
1. Styrke vår internasjonale deltakelse gjennom å stimulere norske museer og ansatte til aktivt å delta i
internasjonale aktiviteter og komitearbeid.
2. Videreutvikle arbeidet med museumsetikk.
3. Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovlig handel med kulturarv.
4. Medvirke til en generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både enkeltpersoner og institusjoner.

Ut fra dette orienterte Hans Philip Einarsen om arbeidet i, regi av Norsk ICOM, vedr. tema «Etikk». Arbeidet her har en god progresjon, med målsetting å få ferdig en publikasjon i begynnelsen av 2016.

Arbeidet innen Blue Shield ivaretas av Leif Pareli. Et av hovedmålene er å styrke kompetansen omkring ulovlig handel med kulturarv, både blant enkeltpersoner og institusjoner.
Her innkom det på møtet et spørsmål fra salen, om også «naturarv» inngikk i dette arbeidet? Leder Paal Mork svarte bekreftende på dette.

Styret fikk fullmakt av årsmøtet til å fastsette kontingent for 2015, basert på satser som besluttes av ICOMS sekretariat.
Pr. 2014 gjelder flg. satser:
Personlig medlem kr. 675
Seniormedlem kr. 450
Studentmedlem kr. 475
Institusjonsmedlemskap avhengig av størrelse og antall kort: kr. 5.000 – 8.700

5. Forslag og saker fremmet av medlemmer eller styre
Ingen forslag fremmet av medlemmer i forkant av årsmøtet,

Tone Jørstad fra Falstadsenteret orienterte om IC-MEMO sin årskonferanse som i år holdes i Norge. Hovedtema var: Hvordan bruke minnesteder i en publikumsformidling? (Mer info om dette finnes på IC-MEMO sin hjemmeside).

6. Valg av styre
Tone Karlgård orienterte kort om valgkomiteens arbeid. Hun poengterte at styret nå har fått en større geografisk spredt sammensetning, noe som er positivt, men som også gir økte reisekostnader for kommende styremøter.
Valgkomiteen har bestått av Sissel Guttormsen (leder), Tone Karlgård og Marit Hauan.

Valgkomiteen hadde følgende innstilling til nytt styre:
Paal Mork, leder (ikke på valg)
Stein Adler Bernhoft, sekretær (ikke på valg)
Eva Johansen (gjenvalg)
Mari. S. Mathiesen
Anne Kari Skår, arkeologisk Museum/ UiR, Stavanger
Varamedlemmer:
Kathrin Pabst, Vest-Agder-Museet, Kristiansand
Grethe Paulsen Vie, Rogalandsmuseene, Haugesund

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.
Som valgkomite ble følgende valgt: Tone Karlgård, (ny leder), Marit Hauan,
(gjenvalgt) og Per Øyvind Riise,(nytt medlem).

7. Valg av kommende årsmøtested
Neste årsmøte legges til Hamar, i forbindelse med Det nasjonale museumsmøtet som finner sted der høsten 2015.

Ref. v. Stein Adler Bernhoft
-sekretær Norsk ICOM