Protokoll Årsmøte 2016

Protokoll fra årsmøte Norsk ICOM 2016

Avholdt på Scandic Seilet Hotell i Molde, 16.09.2016

Antall medlemmer til stede under årsmøtet var 39 stk. + styret, = totalt 43 stk.

1.Valg av dirigent og protokollkomite  

 Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle fullmakter

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det var ikke innkommet noen fullmakter.

Ottar Grepstad var oppnevnt som dirigent/møteleder for årsmøtet, 2016.

Til å underskrive protokollen ble Mette Mork og Linda Stewart valgt.

 

  1. Årsmelding

Styreleder Paal Mork ga en generell gjennomgang av årsmeldingen, som var lagt ut på Norsk ICOM sin hjemmeside i forkant av årsmøtet.

Av enkeltsaker som ble spesielt nevnt var følgende :

Det ble redegjort for medlemstall og tildelt reisestøtte.

Medlemstall: Antall og fordeling av medlemmer ved utgangen av 2015 var på 543 personlige medlemmer, og 73 institusjonsmedlemskap.

Dette er en liten nedgang i forhold til tidligere tall, og er et resultat av omlegging, og nye rutiner for innkreving av medlemsavgiften. Nå ved at års-oblater først sendes ut etter at kontingenten er registrert som innbetalt. Dette har resultert i noen «frafalne», men det merkes samtidig en jevn strøm av nye medlemmer fra museumsinstitusjoner fordelt over hele landet.

Reisestøtte: Det ble tildelt til 21 personer i 2015. Årets ICOM Nord møte ble arrangert som en konferanse på Grønland, nærmere bestemt i Nuuk (Godthåb). Den må regnes som svært vellykket og samlet rundt 75 deltakere fra alle de nordiske landene.

Konferansen var også et svært viktig «løft» for de ulike museene på Grønland, som for første gang i historien, fikk en mulighet for å samle kollegaer fra de fleste regionsmuseene, som er geografisk meget spredt, med lange reiseavstander seg imellom. Presidenten i ICOM; Hans-Martin Hinz deltok også under hele konferansen, noe som styrket dette viktige, nordiske arrangement.

Det ble også orientert om internasjonale  ICOM komiteers avholdte konferanser i Norge siste året. Sekretær i ICAMT redegjorde her kort for nevnte komites konferanse, som ble avholdt i Trondheim, i oktober 2015. Tilbakemeldingene på konferansen var utelukkende positive.

Fra en av de fremmøtte i salen, ble spørsmålet og statusen vedr. den Internasjonale Museumsdagen stilt. Denne dagen er internasjonalt satt til 18. mai, en dag som er lite «praktisk» for norske museers del. Ønsket om en annen, felles dato her til lands, var også oppe som sak på forrige årsmøte i Hamar.  Dirigent Ottar Grepstad oppfordret derfor styret om å ta fatt i dette så snart som mulig. Styret tar derfor dette videre nå, i et forsøk på å komme opp med en passende dato.

Leder Paal Mork kunne også orientere nye tidspunkt for kommende årsmøter. Ettersom årsmøte i Museumsforbundet flyttes til våren, vil vårt neste årsmøte finne sted allerede i mars 2017. Eksakt dato vil annonseres på www.norskicom.no

-Årsmeldingen ble vedtatt uten merknader eller tilføyelser og godkjent

 

3.) Regnskap

Kasserer, Anne Kari Skår redegjorde for økonomien til Norsk ICOM.  For 2015 ble det, i forbindelse med konferansen på Grønland, overført ekstra midler på kr.18.100 fra det såkalte «disposisjonsfondet», slik at flest mulig i styret kunne få muligheten til å delta via ekstra reisestøtte. Også «Etikk-prosjektet» har medført en del kostnader, men likevel anses økonomien til Norsk ICOM som «sunn», med god balanse på utgifter og inntekter via medlemskapskontingenter, og de offentlige tilskuddene.

-Presentert regnskap ble vedtatt.

 

4.) Budsjett, -herunder kontingent og arbeidsmål

Budsjett: Revidert budsjett for 2016 ble gjennomgått på årsmøtet.

Det er budsjettert med en relativ stor sum på kr. 260.000 til «Etikk-prosjektet». Det ble meddelt at det offentlige tilskuddet er stabilt, mens inntjening via medlemskontingenten går noe opp.

Det ble her reist spørsmål fra Mimi Rode Wiik, om hvordan satsene for medlemskontingent fastsettes. Paal Mork svarte da at dette fastsettes ved årets slutt, basert på satser fastsatt sentralt av ICOM i Paris. Det ble opplyst at varierende kurs på Euro, fort gir utslag for økonomien vår.

Norsk ICOM ble på årsmøtet gitt fullmakt til å fastsette/justere 2017-kontingenten.

 

Arbeidsmål: Norsk ICOM har som et av sine mål å avholde et fagseminar, knyttet opp til det nylig lanserte «Etikk-prosjektet». Her kan bl.a. forfattere og bidragsytere til Etikk-publikasjonen inviteres, med mulighet til en videre utdyping og diskusjon.

Egne etikkseminar, i en revidert utgave av det Norsk ICOM tidligere har hatt, vil også i fremtiden tilbys landets ulike museumsinstitusjoner. Spørsmålet om akkurat dette, ble forøvrig stilt fra salen, av Ivar Gunnar Braathen, fra Stiftinga Sunnmøre Museum.

Fra salen, ved Kristin Gaukstad, ble det reist spørsmålet om muligheten for å etablere en Etisk Komite, i regi av Norsk ICOM. Dette har så vidt vært tema på et styremøte allerede, og vil bli tatt opp igjen som egen sak på kommende styremøte, den 13. oktober. Mer informasjon om dette vil komme etter hvert.

Blue Shield er også en viktig del av virksomheten til Norsk ICOM, også i årene fremover. Det samarbeides bl.a. med Kulturrådet, og Norsk ICOM deltar årlig med stand på Reiselivsmessen i Oslo. Ny, varamann til den norske Blue Shield komiteen er Gaute Jacobsen. Han er til daglig avd.dir. ved Østfoldsmuseene.

-Budsjett, kontingent og arbeidsmål ble vedtatt.

 

5.) Eventuelle saker fremmet av medlemmene

Det ble fremmet en sak fra styret, vedr. kriterier for nye medlemmer til styret i

Norsk ICOM:

Norsk ICOM opererer innenfor alle arbeidsområder i museumsfeltet, og skal representere moderorganisasjon ICOM i Norge. Norsk ICOM har hele landet som ansvarsområde. I det daglige skal det legges til rette for at styret skal kunne jobbe godt sammen og være i dialog med samarbeidspartnere. Funksjon som styremedlem er et frivillig, ulønnet verv.

Ut fra dette bør styret avspeile følgende sammensetning :

  • Det bør være en god fordeling mellom fagfeltene i bransjen; administrasjon / ledelse-forskning-formidling-forvaltning.
  • Flere typer muser bør være representert i styret (kunst, kulturhistorisk, teknisk, naturhistorisk etc.).
  • Styremedlemmer skal ha kjennskap til ICOM, og bør kunne vise til aktiv deltakelse i ICOM eller organisatorisk museumsarbeid.
  • Mest mulig jevn kjønnsfordeling tilstrebes.
  • God geografisk spredning tilstrebes.
  • Det er en fordel om minst ett styremedlem har base i Oslo.

– Kriteriene legges til grunn for valgkomiteens arbeid.

 

6.) Valg av styre, revisor og valgkomite

Som styre for Norsk ICOM innstilles følgende:

Paal Mork, leder, (ikke på valg)

Stein Adler Bernhoft, sekretær, (ikke på valg)

Anne Kari Skår, kasserer,

Kathrin Pabst, (ikke på valg)

Frans-Arne Stylegar, (ny)

Grethe Paulsen Vie, varamedlem (gjenvalgt)

Mimi C. Rode Wiik, varamedlem (ny)

Eva Johansen, frater styret ved årsmøte.

-Valg av nytt styre godkjent uten innsigelser

 

Valgkomite:

Marit Anne Hauan, leder

Rune Holbek

Ellen Lerberg

Tone C. Karlgård fratrer nå valgkomiteen.

 

Revisor: BDO gjenvalgt som revisor, (samme revisor som Museumsforbundet)

 

7.) Kommende årsmøtested

Avholdes i Fredrikstad.

Mer informasjon om dato/tidspunkt kunngjøres seinere.

 

8.) Eventuelt:

Leder Paal Mork benyttet anledningen til å takke av Eva Johansen med en liten gave, for 8 års styrearbeid i Norsk ICOM. Eva Johansen selv avsluttet med å takke for tiden sin, og oppfordret samtidig andre til aktivt å ta styreverv i Norsk ICOM, og i andre internasjonale ICOM komiteer.

24.10.2016

Ref. v. Stein Adler Bernhoft

-sekretær Norsk ICOM

 

Mette M. Mork                                                                     Linda Stewart