protokoll-arsmote-2017

Protokoll fra årsmøte Norsk ICOM, 2017

Avholdt på Quality Hotel i Fredrikstad, 29.03.2017

Antall medlemmer til stede under årsmøtet var 37 stk. + styret og møtedirigent  = totalt 44 stk.

Sak 1-2017: Valg av dirigent og protokollkomite

Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle fullmakter

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det var ikke innkommet noen fullmakter.

Linda Stewart, Hedmark Fylkeskommune ble oppnevnt som dirigent/møteleder for årsmøtet, 2017.

Til å underskrive protokollen ble Inger Jensen, Norsk Folkemuseum og Ivar Kraglund, Hjemmefrontmuseet valgt.

 Sak 2-2017: Årsmelding 2017

Styreleder Paal Mork ga en generell gjennomgang av årsmeldingen, som var lagt ut på Norsk ICOM sin hjemmeside i forkant av årsmøtet.

Av enkeltsaker som ble spesielt nevnt var følgende :

En redegjorde vedr. medlemsmassen i Norsk ICOM som ved utgangen av 2016 var på 470 personlige medlemmer, 110 senior-/studentmedlemmer og 75 institusjonsmedlemskap.

Det ble også orientert om høstens store konferanse i regi av ICOM Nord og ICOM Tyskland. Denne avholdes i Helsingborg, (Sverige), den 21.- 23. september 2017. Norsk ICOM ønsker flest mulig norske deltakere her. For å motivere til dette, tildeles det kr.1.500 i reisestøtte, pr. deltaker, med søknadsfrist 1.september, 2017.

En oppsummering fra Generalkonferansen 2016 i Milano ble også gitt. Denne var meget vellykket, med rekord på antall deltakere, (i alt var ca. 4.000 til stede i løpet av konferansen). Under samme konferanse ble også Norsk ICOM sin Etikk-publikasjon lansert.

Til slutt ga Paal Mork en orientering om Norsk ICOM sin hjemmeside. Denne har nå fått et nytt design og er blitt mer brukervennlig.

Under presentasjon av hjemmesiden kom flg. innspill fra salen, fra Leif Pareli: «Styret må gjenopprette de delene av de gamle hjemmesidene som utgjør et digitalt arkiv over virksomheten siden år 2002, til nytte for styret, medlemmer og andre, så som : Årsmeldinger, årsmøtereferater og reiserapporter. Dette gjelder også sidene for Blue Shield Norge, med årsmeldinger og årsmøtereferater, både på norsk og på engelsk. Sidene bør ha samme adressene som før, slik at linker og hyperlinker virker som før. Dette innebærer å sikre domenet  www.icom-norway.org, som kan ha link fra den nåværende nettside www.norskicom.no ». Det ble vedtatt å følge opp dette så raskt som det er mulig.

-Utover dette var der ingen ytterligere kommentarer til Paal Mork sin presentasjon av årsmelding 2016, og den ble vedtatt.

Reisestøtte:

For året 2016 var det kun mulig å søke reisestøtte til generalkonferansen i Milano. Det ble i alt tildelt reisestøtte til 21 personer her. Etter mottak av obligatoriske  reiserapporter fra disse, ble det utbetalt reisestøtte på til sammen kr. 140.000.

-Årsmeldingen ble vedtatt uten merknader eller tilføyelser og godkjent

Sak 3-2017:  Regnskap

Kasserer, Anne Kari Skår redegjorde for økonomien til Norsk ICOM og meddelte at 2016 ga et «underskudd» på kr. 71.273. Dette som følge av lanseringen av Norsk ICOM sin Etikk-publikasjon. Økonomien for Norsk ICOM defineres likevel som «sunn», med et disposisjonsfond på ca. 600.000.

(Mer om dette i neste pkt. vedr. budsjett)

-Regnskap 2016 ble vedtatt uten merknader fra salen.

Sak 4-2017: Budsjett, -herunder resultatmål, handlingsmål og kontingent

Sak 4a, Budsjett:

Revidert budsjett for 2018 ble gjennomgått av kasserer Anne Kari Skår.

Norsk ICOM har avsatt en budsjettreserve i et disposisjonsfond, som primært skal gi en sikkerhetsmargin ved endring i Eurokursen. Pr i dag er denne reserven så høy at midler fra disposisjonsfondet kan avsettes til prosjekter.

Budsjettet for 2018 belaster disposisjonsfondet med kr. 65.000 for å gå i balanse.

Budsjettet ble godkjent, men med protokolltilførsel fra årsmøtet om at Norsk ICOM sitt budsjett i årene fremover, ikke kan baseres på årlige overføringer fra disposisjonsfondet.

Sak 4b, Resultatmål og handlingsmål:

Norsk ICOM bygger på hovedorganisasjonens ICOM sine mål og strategiske planer. Som en del av ICOM skal Norsk ICOM opprettholde og videreutvikle ICOM som en sterk aktør i museums-Norge.

Norsk ICOM sine hovedmål er som følger:

 1. Styrke vår internasjonale deltakelse gjennom å stimulere norske museer og ansatte til aktivt å delta i internasjonale aktiviteter og komitearbeid.
 2. Videreutvikle arbeidet med museumsetikk.
 3. Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovlig handel med kulturarv.
 4. Medvirke til en generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både enkeltpersoner og institusjoner.

Tiltak for å nå disse målene i 2017:

Styrke vår internasjonale deltakelse gjennom å stimulere norske museer og ansatte til aktivt å delta i internasjonale aktiviteter og komitearbeid.

 • Tilby reisestøtte for deltagelse i internasjonale møter
 • Delta på ICOM NORD i september
 • Delta på ICOMs Advisory Meeting i juni
 • Fremme Oslo som kandidatby for GC 2022
 • Videreutvikle arbeidet med museumsetikk
 • Fagdag med forfatterne av «Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn»
 • Styrke fokus på etikk gjennom kurs og foredrag
 •  Vurdere opprettelse at et museumsetisk råd

Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovlig handel med kulturarv.

 • Delta i arbeidet i den norske Blue Shield-komiteen.

Medvirke til en generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både enkeltpersoner og institusjoner.

 • Videreutvikle kommunikasjon med medlemmene med vekt på digitale løsninger.
 • Publisere reiserapporter
 •  Arrangere konferansen «Difficult Issues» sammen med ICOM Tyskland og de nordiske ICOM-komiteene.
 •  Promotere Den internasjonale museumsdagen – og foreslå for museene å legge denne til 21. mai.

Paal orienterte om handlingsmålene nevnt ovenfor, og kunne nevne at arbeidet med å lansere Oslo som kandidatby for ICOMs generalkonferanse i 2022, og det er avholdt møter med museer og interessenter. Det har også vært avholdt møte med Alberto Garlandini, som var ansvarlig for generalkonferansen i Milano, 2016. Møtet hadde som mål å dra nytte av erfaringene der, både på konferansekostnader, logistikk etc.

Det ble bemerket fra salen, at kostnadene for dette forprosjektet må synliggjøres i Norsk ICOM sitt budsjett. Paal Mork meddelte at kostnadene i 2017 blir små, og at prosessen blir et spleiselag med museene.

Påfølgende kostnader må tas med i budsjett for 2018.

Muligheten for å bruke midler fra Norsk ICOM sitt disposisjonsfond, til planleggingen av GC 2022, ble foreslått. Dette fondet er p.t. på ca. kr. 600.000.

Torveig Dahl, (Gudbrandsdalsmuseet), bemerket fra salen, at i utgangspunktet bør ikke Norsk ICOM akkumulere midler slik som dette disposisjonsfondet.

Leder Paal Mork orienterte da at en viss valutareserve er nødvendig, men at størrelsen på beløpet kan diskuteres. Det er viktig for Norsk ICOM å ha et fond av en viss størrelse, spesielt med tanke på våre innbetalinger av kontingent til ICOM i Paris, som gjøres i Euro. Vi har erfart at Eurokursen fort kan stige, noe som vil slå negativt ut for Norsk ICOM sin økonomi.

Sak 4c, Kontingent

Leder Paal Mork orienterte her. Styret foreslo at kontingentsats for 2018 fastsettes når ICOM sitt sekretariat i Paris har fastsatt innbetalings-satsene for 2018. Dette  skjer normalt på slutten av året.

Årsmøte ga styret fullmakt til å fastsette kontingent når slik informasjon foreligger.

-Budsjett, resultatmål, handlingsmål ble vedtatt, styret fikk fullmakt til å fastsette kontingent.

Sak 5-2017: Eventuelle forslag og saker fremmet av medlemmene eller styre

-Ingen saker fremmet her.

Sak 6-2017: Valg av styre, revisor og valgkomite

Valgkomiteens forslag til styresammensetning ble fremlagt på møtet.

Fra valgkomiteen var nåværende styremedlem, Kathrin Pabst foreslått som ny leder.

Birgitte Espeland foreslo gjenvalg av Paal Mork som leder. Dette begrunnet  bl.a. med hans løpende arbeid, og sterke involvering i en mulig GC 2022 i Oslo.

Det ble også vektlagt hans store kontaktnett, både nasjonalt og internasjonalt tilknyttet dette viktige arbeidet for Norsk ICOM.

Etter en skjult stemmeavgivning, ble Paal Mork gjenvalgt, med et knapt flertall, som leder for perioden 2017-2019, foran kandidat Kathrin Pabst.

Stemmefordelingen var som flg.:
Paal Mork: 18 stemmer
Kathrin Pabst: 17 stemmer
Blanke: 2 stemmer

I forkant av stemmegivningen, ble det fra Sveinung Moen,    (Ryfylkemuseet), bemerket at valgperiode ikke fremkom på Norsk ICOM sin hjemmeside. Det ble fra leder Paal Mork gitt en forklaring, og beklagelse på dette:

Valgkomiteen hadde innstilt to styremedlemmer for en periode på ett år. I vedtektene er valgperioden fastsatt til to år, og det var usikkerhet om vedtektene åpner for slik justering i valgperiode. Valgperiode ble derfor fastsatt til to år, men med en protokolltilførsel om at saken må utredes til neste årsmøte.

Som nytt styremedlem ble Birgitta Fossum, (Saemien Sijte), innvalgt.
Stein Adler Bernhoft ble gjenvalgt som styremedlem.
Grethe Paulsen Vie og Mimi C. Rode Wiik ble valgt som varamedlemmer

Som nytt styre for Norsk ICOM ble følgende valgt:

Paal Mork, leder, (til 2019)
Stein Adler Bernhoft,  (til 2019)
Anne Kari Skår,  (ikke på valg)
Kathrin Pabst, (til 2019)
Birgitta Fossum, (ny, til 2019)

Grethe Paulsen Vie, varamedlem (til 2018)
Mimi C. Rode Wiik, varamedlem (til 2018)

Som valgkomite ble følgende valgt basert på styrets innstilling:

Rune Holbek, Vestagdermuseet, leder
Ellen Lerberg, Nasjonalmuseet
Ottar Grepstad, Nynorsk Kultursentrum

Revisor: BDO gjenvalgt som revisor, (samme revisor som Museumsforbundet)

Sak 7-2017: Valg av kommende årsmøtested, 2018

Avholdes i Mosjøen, parallelt med årsmøte i Norges Museumsforbund. Mer informasjon om dato/tidspunkt kunngjøres seinere.

 

04.05.2017
Stein Adler Bernhoft
sekretær Norsk ICOM

 

 

 

 

 

 

Inger Jensen                                                                          Ivar Kraglund