Etikk

Det museumsetiske regelverket er et referanseverk for etiske prinsipper i museumsvirksomheten og beskriver alment aksepterte hovedlinjer for hvordan museer og museumsarbeidere skal forholde seg til etiske problemer i tilknytning til museumsarbeid. Utvikling og oppdatering av det museumsetiske regelverket er en av ICOMs kjernefunksjoner.

Alle museumsarbeidere bør gjøre seg kjent med regelverket og gjøre sitt beste for å overholde det i sitt daglige virke. Museene bør oppmuntre sine ansatte til å gjøre seg kjent med reglene og bør legge forholdene til rette for at de ansatte kan sette seg inn i reglene, f.eks. ved at det arrangeres interne etikkseminarer der reglene gjennomgås og diskuteres. Medlemskap i ICOM og innbetaling av årlig kontingent til ICOM innebærer tilslutning til dette museumsetiske regelverket.

Til det etiske regelverket

Etiske utfordringer

Museenes nye samfunnsrolle gir nye utfordringer i forhold til samarbeid med enkeltmennesker og samtidsdokumentasjon av kontroversielle tema i dagens samfunn. Ettersom ICOMs etiske regelverk slik det nå foreligger gir lite veiledning i dette arbeidet, har Norsk ICOM besluttet å vie særlig oppmerksomhet til dette feltet. Norsk ICOM har viet store deler av 2015 arbeidet med en publikasjon om etiske utfordringer som oppstår i museenes samarbeid med lokalbefolkningen, særlig i møter med og formidling av personlige historier. Arbeidsgruppen består av Kathrin Pabst, Eva Johansen og Merete Ipsen fra Danmark.

Last ned publikasjonen her: NyeRelasjoner
E
ngelsk versjon: NewRelations

Arbeidsgruppen har hatt flere møter for å konkretisere innholdet i publikasjonen. I september 2015 ble det holdt et seminar på Gardermoen, men fem potensielle forfattere til stedet. Fire av disse har etterpå blitt bekreftet som forfattere for publikasjonen som etter planen utkommer i slutten av juni 2016.

En av artiklene i publikasjonen handler om resultatene av en spørreundersøkelse blant museumsansatte i Norge, knyttet til arbeidsfeltet samfunnsrolle og spørsmål om hvilke utfordringer som oppleves som mest krevende å forholde seg til. Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av november 2015. 40 museumsansatte har svart.

Prosjektet vil resultere i en publikasjon som ferdigstilles på norsk og engelsk til generalkonferansen i Milano i juli 2016. Publikasjonen utgis i samarbeid med Vest-Agdermuseet og vil være digitalt tilgjengelig på Norsk ICOMs nettside.

 

Legg igjen en kommentar

Norges nasjonalkomité av the International Council of Museums