Etikk

Det museumsetiske regelverket er et referanseverk for etiske prinsipper i museumsvirksomheten og beskriver alment aksepterte hovedlinjer for hvordan museer og museumsarbeidere skal forholde seg til etiske problemer i tilknytning til museumsarbeid. Utvikling og oppdatering av det museumsetiske regelverket er en av ICOMs kjernefunksjoner.

Alle museumsarbeidere bør gjøre seg kjent med regelverket og gjøre sitt beste for å overholde det i sitt daglige virke. Museene bør oppmuntre sine ansatte til å gjøre seg kjent med reglene og bør legge forholdene til rette for at de ansatte kan sette seg inn i reglene, f.eks. ved at det arrangeres interne etikkseminarer der reglene gjennomgås og diskuteres. Medlemskap i ICOM og innbetaling av årlig kontingent til ICOM innebærer tilslutning til dette museumsetiske regelverket.

Til det etiske regelverket

Konkretisering av etisk regelverk

Norsk ICOM og Norges Museumsforbund inviterer alle medlemmer til å komme med innspill om en konkretisering av de etiske retningslinjene som gjelder for arbeidet ved norske museer.

 Les mer om prosjektet

Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn

Museenes nye samfunnsrolle gir nye utfordringer i forhold til samarbeid med enkeltmennesker og samtidsdokumentasjon av kontroversielle tema i dagens samfunn. Ettersom ICOMs etiske regelverk slik det nå foreligger gir lite veiledning i dette arbeidet, har Norsk ICOM besluttet å vie særlig oppmerksomhet til dette feltet. Norsk ICOM har utarbeidet en publikasjon om etiske utfordringer som oppstår i museenes samarbeid med lokalbefolkningen, særlig i møter med og formidling av personlige historier. Redaksjonen består av Kathrin Pabst, Eva Johansen og Merete Ipsen fra Danmark.

Last ned publikasjonen her: NyeRelasjoner
E
ngelsk versjon: NewRelations

Museumsetikk.no

Museumsetikk.no er en nettside der etiske utfordringer diskuteres og akktuelle prosjekter og konferanser presenteres. Nettstedet er utviklet av Vest-Agder-museet med støtte fra Kulturrådet’s museumsprogram «Museenes Samfunnsrolle».

Gå til museumsetikk.no

Legg igjen en kommentar

Norges nasjonalkomité av the International Council of Museums