ny-museumsdefinisjon2022

Norske og samiske oversettelser av ny museumsdefinisjon

Under ICOMs generalforsamling i Praha i fjor ble det vedtatt ny internasjonal museumsdefinisjon. Oversettelse av den nye definisjonen er nå tilgjengelig på bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Bokmål
Et museum er en ikke-kommersiell, permanent institusjon i samfunnets tjeneste, som forsker på, samler, konserverer, fortolker og formidler materiell og immateriell kulturarv. Museene er åpne for publikum, tilgjengelige og inkluderende, og fremmer mangfold og bærekraft. De opererer og kommuniserer etisk og profesjonelt, legger til rette for bred deltakelse fra samfunnet og tilbyr varierte opplevelser for utdannelse, underholdning, refleksjon og kunnskapsdeling.

Nynorsk
Eit museum er ein ikkje-kommersiell permanent institusjon i samfunnet si teneste, som forskar på, samlar, konserverer, fortolkar og formidlar materiell og immateriell kulturarv. Muséa er opne for publikum, tilgjengelege og inkluderande, og fremjar mangfald og berekraft. Dei opererer og kommuniserer etisk og profesjonelt, legg til rette for brei deltaking frå samfunnet og tilbyr varierte opplevingar for utdanning, underhaldning, refleksjon og deling av kunnskap.

Nordsamisk
Musea lea eahpegávppálaš, servodaga bálvaleaddji bissovaš institušuvdna, mii dutká, čoaggá, seailuda, dulko ja gaskkusta ávnnaslaš ja eahpeávnnaslaš kulturárbbi. Museat leat rahpasat álbmogii, olámuttolaččat ja fátmmasteaddjit, ja ovddidit máŋggabealatvuođa ja ceavzilvuođa. Dat doibmet ja gulahallet etihkalaččat ja ámmátlaččat, oktan oktasašgottiid oassálastimiin, ja fállet molsašuddi vásihusaid oahpu, guoimmuheami, smiehttama ja diehto- ja máhttojuohkima dihtii.

Sørsamisk
DEFINISJOVNE MUSEUMISTIE
Museume lea ij-kommersijelle, ihkuve institusjovne seabradahken dïenesjisnie, mij materijelle jïh immaterijelle / jielije jïh aerpievuekien kultuvreaerpiem dotkoe, tjöönghkie, gorrede, toelhkeste jïh dan bïjre beavna. Museumh leah ræhpas vuartasjæjjide, jaksoes jïh feerhmeles, jïh gellievoetem jïh nænnoesvoetem eevtjieh. Dah berkieh jïh gaskesedtieh etihken mietie jïh maehtehtjelaakan, sjïehteledtieh ihke seabradahke maahta meatan årrodh vijrieslaakan, jïh jeereldihkie dååjresh ööhpehtæmman, sjollehtæmman, ussjedadtemasse jïh daajroejuekiemasse faalehtieh.

Lulesamisk
MIJ LA DÁVVERVUORKKÁ:
Dávvervuorkká la iehpe-kommersiála, stuoves institusjåvnnå sebrudagá dievnastusán, mij materiála ja iehpemateriála kultuvrraárbev tjoahkki, vuorkki, dålkku, dutká ja gaskos. Dávvervuorká li gæhttjijda rahpasa ja sebrudahtte, ja moattebelakvuodav ja guoddelisvuodav åvdedi. Dávvervuorká etihkalasj ja profesjonella láhkáj doajmmi ja guládalli, láhtji dilev vijdes oassálasstemij sebrudagás ja målsudahkes muossádimijt fálli váj oahppá, suohtastallá, reflektieri ja máhtov juohká.

Engelsk
A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.

 

Legg igjen en kommentar