Alle innlegg av Sigrid Stenerud Steien

Call for paper: Nordiske perspektiver om historiske bygg

The Danish Network for House Museums har tatt initiativ til et stort bokprosjekt som vil gå over de neste årene.  Resultatet vil bli en antologi med foreløpig tittel Historic House Museums: Nordic Perspectives. Antologien skal presentere en bredde av perspektiver om historiske bygg i de nordiske landene: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Grønland, Færøyene og Island. Boken vil belyse hvordan de nordiske landene forstår, definerer, bevarer, stiller ut, håndterer og formidler historiske bygg. Dette inkluderer alt fra gårdshus, herregårder, kunstnerhjem, bunkermuseer, friluftsmuseer, og andre typer historiske bygg som har blitt bevart og hvor mennesker har levd i korte eller lengre perioder.

The Danish Network inviterer nå forfattere til å skrive om perspektiver som:

  • Preservation & conservation
  • Visitor communication and public access
  • Community and identity issues
  • Material, Immaterial or hybrid perspecitves
  • Collection interpretation & narratives
  • Organisational perspectives & issues
  • What is a house museum

Noe for deg? Send inn ditt artikkelforslag på 1/2-2 sider innen 1.okotober 2024.

Les mer om antologien og krav for innsending her.

Etikkdebatt 6.juni: “Museums in the Field – Museum & “Rurality”” (Zoom)

Bli med på etikkdebatten “Museums in the Field – Museum & “Rurality””: What role do museums have to play in meeting the objectives of territorial equity and cultural democratisation, and how can they contribute to ‘build society’, as close as possible to the individual? Les mer her

Tid: torsdag 6.juni, kl.18:00-20:30
Sted: zoom – bli med her
ID: 828 4164 7999 // Kode: 595698
Debatten blir simultanoversatt til engelsk, spansk og fransk.

Program

 

Offisiell åpning ved

Charles Personnaz, Director of the Institut national du patrimoine

Émilie Girard, Chair of ICOM France

Innledere:

Claire Delfosse, Professor of Geography at the University of Lyon 2

Laurent Sébastien Fournier, Professor of Anthropology at the Université Côte d’Azur, Chair of the Scientific Council of the Salagon Garden Museum

Marie Lecasseur, Head of the Conservation and Development of Heritage and Museums Department of Meuse

Elie Senguedé Ngalang, Chair of ICOM Chad

Selma Toprak-Denis, Deputy Director of Public Affairs, Head of the Cultural Mediation Department, Centre Pompidou – Paris

Moderator: Annabelle Ténèze, Director of the musée du Louvre-Lens

 

 

Innkalling til årsmøte 2024

Velkommen til årsmøte for Norsk ICOM 2024
Onsdag 24.april kl. 08:30 – 09:30, Quality Hotel Ramsalt, Bodø.

Møtet avholdes i forbindelse med Det nasjonale museumsmøtet 22.–24. april.

Vi gjør oppmerksom på at det er fullt mulig å delta på årsmøtet i Norsk ICOM uten å melde seg på Norges Museumsforbunds øvrige program.

Stemmefullmakt:
I henhold til vedtektene §14 kan hver stemmeberettiget møte med stemmefullmakt for inntil to fraværende medlemmer. Fullmakten må inneholde opplysningene nedenfor og sendes senest 19.04
e-post til birgitta.fossum@saemiensijte.no
– Undertegnede medlem (oppgi ICOM medlem nr.) gir med dette (navn)  fullmakt til å stemme for meg på årsmøtet i Norsk ICOM 24.04.24.

AGENDA:

Sak 1-2024: Valg av dirigent og protokollkomité
Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle fullmakter

Sak 2-2024: Årsmelding 2023
Årsmelding 2023 her

Sak 3-2024: Rekneskap 2023
Regnskap 2023 her

Sak 4-2024: Budsjett, herunder arbeidsmål og kontingent

Norsk ICOM sine arbeidsmål:
1. Styrke vår internasjonale deltaking gjennom å stimulere norske museer og
tilsette til aktivt å delta i internasjonale aktivitetar og komitéarbeid.
2. Videreutvikle arbeidet med museumsetikk.
3. Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovleg handel med
kulturarv.
4. Medverke til ein generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både
enkeltpersonar og institusjonar.

Sak 5-2024: Orientering om prosjekt
– Arkiv
– Etisk regelverk
– Tilbakeføring av samisk kulturarv
-Implementering av det etiske regelverket ved norske museer

Sak 6-2024: Eventuelle forslag og saker fremja av medlemene eller styret
– Innmeldt sak frå Svalbard Museum vedrørande bruken av kulturarv i omsetjinga av den nye museumsdefinisjonen.

Sak 7-2024: Val av styre, revisor og valkomité
Valgkomiteens innstilling 2024 her

Sak 8-2024: Val av kommande årsmøtestad, 2025

Bli med på markeringen av den internasjonale museumsdagen 2024!

 18. mai er den internasjonale museumsdagen og i år er temaet “Museums for Education and Research”.  Med temaet ønsker ICOM å tydeliggjøre museene som dynamiske kunnskapsinstitusjoner for læring, utforskning og kulturforståelse.

Den internasjonale museumsdagen er etablert av ICOM og har blitt markert årlig i over 45 år. Siden 2020 har markeringen tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. I år tar temaet utgangspunkt i

  • Mål 4: God utdanning – Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.
  • Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur – Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

ICOM inviterer alle til å se for seg en fremtid hvor kunnskapsdeling overgår barrierer og hvor innovasjon forenes med tradisjon. Sammen undersøker vi kunnskapsrikdommen museene tilbyr og bygger en mer informert og inkluderende verden!
Les mer om IMD 2024 her

IMD_Poster_En_RGB

Årets plakat er designet av Gabor Palotai (Gabor Palotai Design) og illustrer mangfoldet av kunnskap som formidles i museene og ut i verden. Den abstrakte komposisjonen er en visuell metafor for det enorme magasinet av informasjon som finnes i museene, klart for å bli utforsket og delt.

Alle museer som deltar på den internasjonale museumsdagen er velkomne til å bruke plakaten og tilpasse den til eget bruk. Målet er å ha så mange forskjellige versjoner som mulig som representerer de ulike museenes praksiser. Del din plakat på sosiale medier med #IMD2024
Last ned plakaten her

 

Engelsk utgave av etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene for norske museer har blitt oversatt til engelsk: Open, Inclusive, Transparent, and Professional.

Utgangpunktet for de etiske retningslinjene er ICOMs Code of Ethics. I 2019 startet Norsk ICOM og Norges museumsforbund samarbeidet om å lage en konkretisering av ICOMs museumsetiske retningslinjer tilpasset behov ved norske museer i dag. Det ble etablert ekspertgrupper og medlemmene i Norsk ICOM og Museumsforbundet ble inkludert i høringsrunder underveis. Utkast til retningslinjer ble også behandler på årsmøter i Norges museumsforbund og Norsk ICOM. Arbeidet med de etiske retningslinjene ble ferdigstilt og publisert i 2022.

Implementering av etiske retningslinjer i museene

Det pågår et generasjonsskifte i museene og det kommer mange nye museumsansatte inn i museene. Flere av disse kommer i tillegg fra andre bransjer eller deler av kulturlivet som ikke kjenner til ICOMs etiske regelverk. Norsk ICOM og Museumsforbundet samarbeider om å tilby etikkseminar for styrer og ansatte i museene. Oppstart av en testperiode er høsten 2024. Museer som ønsker å delta i testperioden kan melde sin interesse til sekr@icom-norway.com

Det har også blitt gjort endringer i den norske utgaven for økt lesbarhet.

Forside open-inclusive-transparent-and-professional-icom-norway-nmf-2024

ICOMs nye pris for bærekraftig utvikling i museene

Alle ICOM medlemmer er nå velkommen til å søke på ICOM Award for Sustainable Development Practice in Museums, den første globale prisen som anerkjenner innovative initiativer og eksemplariske museumspraksiser innen bærekraftig utvikling. Ved å søke får museene mulighet til å vise sitt bidrag til bærekraftig utvikling og Agenda 2030 til et globalt publikum.

I tråd med ICOMs 2019 Kyoto Resolution On sustainability and the implementation of Agenda 2030 og ICOM Strategic plan, bidrar prisen med å styrke ICOMs engasjement for bærekraftig utvikling.

Som global organisasjon, ønsker ICOM å demonstrere de ulike måtene museumssektoren bidrar til bærekraftig utvikling, og inspirere museer og museumsprofesjonelle over hele verden til å starte eller styrke sin innsats med bærekraftig utvikling i praksis.

Innsendte bidrag vil bli behandlet av en internasjonal jury på grunnlag av de fem dimensjonene av Agenda 2030 og bærekraftsmålene: People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership.

Overrekkelsen av prisen vil finne sted under ICOMs generalforsmaling i Dubai 2025.

Hvem kan søke?
Museer som er ICOM medlem innenfor årene 2023 og 2024 kan sende inn bidrag til prisen.

Dersom museet ikke er medlem:

Museer innenfor kategori 1 og 2 må det først innvilges medlemskap hos dets nasjonale komité (Norsk ICOM). Deretter kan søknad sendes inn sammen med innmeldingssøknad og kvittering for betalt medlemsavgift.

Museer innenfor kategori 3, 4 og 5 kan søke ved at et individuelt ICOM medlem kan søke på prisen på vegne av museet de arbeider for med vedlegg Letter of Support fra institusjonen de representerer.
Det vil være åpent for å sende inn søknader mellom mars-september 2024. Søknadsskjemaet vil bli publisert på ICOMs nettsider.

Les mer om prisen og søknadsprosessen her

 

Norske og samiske oversettelser av ny museumsdefinisjon

Under ICOMs generalforsamling i Praha i fjor ble det vedtatt ny internasjonal museumsdefinisjon. Oversettelse av den nye definisjonen er nå tilgjengelig på bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Bokmål
Et museum er en ikke-kommersiell, permanent institusjon i samfunnets tjeneste, som forsker på, samler, konserverer, fortolker og formidler materiell og immateriell kulturarv. Museene er åpne for publikum, tilgjengelige og inkluderende, og fremmer mangfold og bærekraft. De opererer og kommuniserer etisk og profesjonelt, legger til rette for bred deltakelse fra samfunnet og tilbyr varierte opplevelser for utdannelse, underholdning, refleksjon og kunnskapsdeling.

Nynorsk
Eit museum er ein ikkje-kommersiell permanent institusjon i samfunnet si teneste, som forskar på, samlar, konserverer, fortolkar og formidlar materiell og immateriell kulturarv. Muséa er opne for publikum, tilgjengelege og inkluderande, og fremjar mangfald og berekraft. Dei opererer og kommuniserer etisk og profesjonelt, legg til rette for brei deltaking frå samfunnet og tilbyr varierte opplevingar for utdanning, underhaldning, refleksjon og deling av kunnskap.

Nordsamisk
Musea lea eahpegávppálaš, servodaga bálvaleaddji bissovaš institušuvdna, mii dutká, čoaggá, seailuda, dulko ja gaskkusta ávnnaslaš ja eahpeávnnaslaš kulturárbbi. Museat leat rahpasat álbmogii, olámuttolaččat ja fátmmasteaddjit, ja ovddidit máŋggabealatvuođa ja ceavzilvuođa. Dat doibmet ja gulahallet etihkalaččat ja ámmátlaččat, oktan oktasašgottiid oassálastimiin, ja fállet molsašuddi vásihusaid oahpu, guoimmuheami, smiehttama ja diehto- ja máhttojuohkima dihtii.

Sørsamisk
DEFINISJOVNE MUSEUMISTIE
Museume lea ij-kommersijelle, ihkuve institusjovne seabradahken dïenesjisnie, mij materijelle jïh immaterijelle / jielije jïh aerpievuekien kultuvreaerpiem dotkoe, tjöönghkie, gorrede, toelhkeste jïh dan bïjre beavna. Museumh leah ræhpas vuartasjæjjide, jaksoes jïh feerhmeles, jïh gellievoetem jïh nænnoesvoetem eevtjieh. Dah berkieh jïh gaskesedtieh etihken mietie jïh maehtehtjelaakan, sjïehteledtieh ihke seabradahke maahta meatan årrodh vijrieslaakan, jïh jeereldihkie dååjresh ööhpehtæmman, sjollehtæmman, ussjedadtemasse jïh daajroejuekiemasse faalehtieh.

Lulesamisk
MIJ LA DÁVVERVUORKKÁ:
Dávvervuorkká la iehpe-kommersiála, stuoves institusjåvnnå sebrudagá dievnastusán, mij materiála ja iehpemateriála kultuvrraárbev tjoahkki, vuorkki, dålkku, dutká ja gaskos. Dávvervuorká li gæhttjijda rahpasa ja sebrudahtte, ja moattebelakvuodav ja guoddelisvuodav åvdedi. Dávvervuorká etihkalasj ja profesjonella láhkáj doajmmi ja guládalli, láhtji dilev vijdes oassálasstemij sebrudagás ja målsudahkes muossádimijt fálli váj oahppá, suohtastallá, reflektieri ja máhtov juohká.

Engelsk
A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.