Stikkordarkiv: fremhevet

Norske og samiske oversettelser av ny museumsdefinisjon

Under ICOMs generalforsamling i Praha i fjor ble det vedtatt ny internasjonal museumsdefinisjon. Oversettelse av den nye definisjonen er nå tilgjengelig på bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Bokmål
Et museum er en ikke-kommersiell, permanent institusjon i samfunnets tjeneste, som forsker på, samler, konserverer, fortolker og formidler materiell og immateriell kulturarv. Museene er åpne for publikum, tilgjengelige og inkluderende, og fremmer mangfold og bærekraft. De opererer og kommuniserer etisk og profesjonelt, legger til rette for bred deltakelse fra samfunnet og tilbyr varierte opplevelser for utdannelse, underholdning, refleksjon og kunnskapsdeling.

Nynorsk
Eit museum er ein ikkje-kommersiell permanent institusjon i samfunnet si teneste, som forskar på, samlar, konserverer, fortolkar og formidlar materiell og immateriell kulturarv. Muséa er opne for publikum, tilgjengelege og inkluderande, og fremjar mangfald og berekraft. Dei opererer og kommuniserer etisk og profesjonelt, legg til rette for brei deltaking frå samfunnet og tilbyr varierte opplevingar for utdanning, underhaldning, refleksjon og deling av kunnskap.

Nordsamisk
Musea lea eahpegávppálaš, servodaga bálvaleaddji bissovaš institušuvdna, mii dutká, čoaggá, seailuda, dulko ja gaskkusta ávnnaslaš ja eahpeávnnaslaš kulturárbbi. Museat leat rahpasat álbmogii, olámuttolaččat ja fátmmasteaddjit, ja ovddidit máŋggabealatvuođa ja ceavzilvuođa. Dat doibmet ja gulahallet etihkalaččat ja ámmátlaččat, oktan oktasašgottiid oassálastimiin, ja fállet molsašuddi vásihusaid oahpu, guoimmuheami, smiehttama ja diehto- ja máhttojuohkima dihtii.

Sørsamisk
DEFINISJOVNE MUSEUMISTIE
Museume lea ij-kommersijelle, ihkuve institusjovne seabradahken dïenesjisnie, mij materijelle jïh immaterijelle / jielije jïh aerpievuekien kultuvreaerpiem dotkoe, tjöönghkie, gorrede, toelhkeste jïh dan bïjre beavna. Museumh leah ræhpas vuartasjæjjide, jaksoes jïh feerhmeles, jïh gellievoetem jïh nænnoesvoetem eevtjieh. Dah berkieh jïh gaskesedtieh etihken mietie jïh maehtehtjelaakan, sjïehteledtieh ihke seabradahke maahta meatan årrodh vijrieslaakan, jïh jeereldihkie dååjresh ööhpehtæmman, sjollehtæmman, ussjedadtemasse jïh daajroejuekiemasse faalehtieh.

Lulesamisk
MIJ LA DÁVVERVUORKKÁ:
Dávvervuorkká la iehpe-kommersiála, stuoves institusjåvnnå sebrudagá dievnastusán, mij materiála ja iehpemateriála kultuvrraárbev tjoahkki, vuorkki, dålkku, dutká ja gaskos. Dávvervuorká li gæhttjijda rahpasa ja sebrudahtte, ja moattebelakvuodav ja guoddelisvuodav åvdedi. Dávvervuorká etihkalasj ja profesjonella láhkáj doajmmi ja guládalli, láhtji dilev vijdes oassálasstemij sebrudagás ja målsudahkes muossádimijt fálli váj oahppá, suohtastallá, reflektieri ja máhtov juohká.

Engelsk
A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.

 

Konkretisering av ICOMs etiske regelverk er klar

I 2019-2021 har det vært jobbet med konkretisering av ICOMs Code of Ethics for arbeidet ved museer i Norge. En redaksjonskomité og 30 museumsansatte, med spisskompetanse i ett av ti sentrale arbeidsområder som Norges museumsforbunds (NMFs) og Norsk ICOMS medlemmer har meldt inn, har utarbeidet et arbeidsdokument. Alle museumsansatte har vært invitert til å kommentere utkast gjennom flere høringsrunder. NMF og i Norsk ICOM vedtok de konkretiserte retningslinjene på årsmøtene i 2021. Her er resultatet.

Etiske retningslinjer 2022

Styret i Norsk ICOM etter årsmøtet 2022

Styreleder: Atle Ove Martinussen

Styremedlemmer:

Birgitta Fossum, Saemen Sijte

Charis Gullickson, Nordnorsk Kunstmuseum

Håkon Roland, Kulturhistorisk museum, UiO

Marie Skoie, Norsk Folkemuseum

Harald Høiback, Forsvarets museer

Lasse Tjønnøy, Norsk Luftfartsmuseum

F.v. Marie Skoie, Harald Høiback, Lasse Tjønnøy, Birgitta Fossum og Atle Ove Martinussen.
F.v. Marie Skoie, Harald Høiback, Lasse Tjønnøy, Birgitta Fossum og Atle Ove Martinussen. Foto: Liv Ramskjær

Valgkomiteen har bestått av Hans Philip Einarsen, Kathrin Pabst og Erling Kjærnes.

Konkretisering av etiske retningslinjer

I 2019-2021 har det vært jobbet med konkretisering av ICOMs Code of Ethics for arbeidet ved museer i Norge. En redaksjonskomité og 30 museumsansatte, med spisskompetanse i ett av ti sentrale arbeidsområder som Museumsforbundets (NMFs) og ICOMS medlemmer har meldt inn, har utarbeidet et arbeidsdokument. Alle medlemmer i NMF og Norsk ICOM, og alle museumsansatte har fått mulighet til å kommentere et utkast gjennom en høringsrunde sommeren 2020 og åpne digitale møter i september 2020.

Dette var tidsplanen : 

22.09.–31.10 2019: Siste gjennomgang av gruppene, innarbeidelse av innspill fra høringsrunden, digitale møter og årsmøter. Redaksjonskomiteen begynner å jobbe parallelt.

01.11.–30.11: Redaksjonskomité tar en grundig gjennomgang av hele dokumentet, evt. med hjelp fra eksterne, inkl. språkvask og design.

01.12.–15.01 2020: Ny høringsrunde. Oppdatert dokument blir sendt til alle medlemmer i ICOM/NMF via e-post og bli også delt via sosiale medier.

18.01.–31.01: Redaksjonskomité går gjennom alle nye innspill og innarbeider endringer.

01.02.–28.02: Ferdig dokument sendes til behandling i styrene i ICOM og NMF.

01.03.–15.03: Eventuelle innspill/rettelser fra styrene tas inn. Endelig dokument utarbeides og sendes 28.03. ut med sakspapirer til ICOMs og NMFs årsmøte i 2020.

Dokumentet ble endelig vedtatt på NMFs digitale årsmøte 2021.
Publikasjonen klar for distribusjon til NMFs og Norsk ICOMs årsmøter i Skien 2022.

Kathrin Pabst    Atle Ove Martinussen    Liv Ramskjær

Ny museumsdefinisjon – veien videre

ICOMs generalkonferanse i Kyoto i september 2019 besluttet å utsette avstemningen om en ny museumsdefinisjon. Begrunnelsen var å åpne opp for en bredere diskusjon i organisasjonen forut for avstemningen. Styret i Norsk ICOM ønsker at prosessen mot en ny museumsdefinisjon skal bli så åpen som mulig, og deler her det vi så langt vet om gangen i dette arbeidet. Vi vil snart komme tilbake med konkrete planer for hvordan våre medlemmer kan diskutere og gi tilbakemeldinger på sine synspunkt.

President i ICOM, Suay Aksoy, sendte i slutten av januar 2020 informasjon til de nasjonale komitéene om veien videre mot ny museumsdefinisjon. Presidenten ber de nasjonale komitéene om å stimulere til diskusjon blant sine medlemmer. Brevet kan leses her.

På ICOMs nettsider ligger den gjeldende museumsdefinisjonen, forslaget til ny museumsdefinisjon som ble fremlagt i Kyoto, samt de åtte kriteriene som ligger til grunn for en ny definisjon. Det er tanken at dette skal være et utgangspunkt for diskusjonen om en ny museumsdefinisjon.

Arbeidet med ny museumsdefinisjon koordineres av en ​utvidet «Standing Committee on Museum Definition, Prospects and Potentials» (MDPP2), der Jette Sandahl er leder. Med brevet fra ICOMs president fulgte det en «Museum Definition Brief» til MDPP2, som gjør rede for komitéens mandat og fremdrift. Skrivet kan leses her. Målsetningen er at dette arbeidet vil munne ut i avstemning om en ny museumsdefinisjon i juni 2021.

Publikasjon: Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn

ICOMs etiske regelverk er skrevet som et sett med grunnregler for museer og museumsansatte. Reglene er anerkjent og akseptert blant museer over hele verden og står som et referanseverk i bransjen. Mange land henviser til ICOMs etiske regelverk i sine museumspolitiske retningslinjer. Men museer er forskjellige, og de arbeider med svært ulike temaer. Et sett med regler som skal være gyldige for museer i hele verden, kan ikke gi utdypende rettledning for alle de problemstillinger musene arbeider med. Dette åpner for et behov for utdyping.

Museenes samfunnsrolle er i utvikling, og dette reiser nye etiske problemstillinger. I Norsk ICOM har vi sett at dette kan gi nye utfordringer i forhold til samtidsdokumentasjon av kontroversielle temaer, spesielt når man presenterer enkeltpersoners historie. Derfor har vi invitert en gruppe forfattere til å utdype dette temaet. Vi har også spurt ansatte ved norske museer om hvordan de arbeider med slike problemstillinger og hvilke erfaringer de har gjort seg. Resultatet er denne publikasjonen. Redaksjonskomiteen har bestått av to av Norsk ICOMs styremedlemmer, Kathrin Pabst og Eva D. Johansen, samt Executive Councils representant i ICOMs etiske komité, Merete Ipsen.

I boka finner man syv artikler som både oppsummerer status quo i Norge i dag og gir innblikk i arbeidet bak kulissene i fire utvalgte museer; Perspektivet Museum, Ryfylkemuseum, Gjenreisningsmuseet og Glomsdalsmuseet. En egen artikkel oppsummerer resultatene fra en spørreundersøkelse blant museumsansatte i Norge i slutten av 2015: Hvor utbredt er arbeidet som aktiv samfunnsaktør? Hvor viktig er personlige fortellinger i denne sammenhengen? Hvilke utfordringer opplever de ansatte som mest krevende å forholde seg til – og er resultatene verdt strevet?

Konkret finner du følgende artikler:

  1. Innledning: Museer som aktive samfunnsaktører av Kathrin Pabst, Eva D. Johansen og Merete Ipsen
  2. Givende, utfordrende og på vei til å bli innarbeidet. Resultater fra en spørreundersøkelse av Kathrin Pabst
  3. “Æ bruke ikkje å snakke så høgt om de her tingan” av Marianne A. Olsen
  4. Islam i bedehusland av Roy Høibo
  5. “Gråsoner” og “vrengte hjerter?” Tidsvitner og arkivmateriale som kilder til historieforskning på museum av Heidi Stenvold og Nina Planting Mølmann
  6. “Latjo drom” – den gode reisen? Glomdalsmuseets formidling av romanifolkets/taterens kultur og historie av Mari Østhaug Møystad
  7. Fra ICOMs etiske regelverk mot en ny museumsetikk? av Kathrin Pabst

Norsk ICOM inviterer museumsansatte til å bruke denne publikasjonen i sitt arbeid – og til å fortsette diskusjonen rundt etiske utfordringer. Vi i Norsk ICOM har tatt for oss ett tema. Samfunnet er i stadig endring, og dette reiser nye problemstillinger i museene. Dette gir grunnlag for nye diskusjoner – og kanskje behov for andre utdypinger av det etiske regelverket.

Last ned publikasjonen her: NyeRelasjoner

Download English Version NewRelations