Stikkordarkiv: fremhevet

Norsk ICOMs fagdag 11. april 2018

Towards new relations between the museum and society – and Sami perspectives

Onsdag 11. april inviterer Norsk ICOM til en fagdag med nye perspektiver på museumsetikk som tema. Innlegg holdes av forfatterne bak boken “Mot nye relasjoner mellom museer og samfunn”.  I tillegg settes fokus på samiske perspektiver.  ICOM-medlemmer fra hele Norden er invitert til fagdagen, arbeidsspråket er derfor engelsk.

Fagdagen etterfølges av konferansen “You shall be heard!?” – A conference about how (not) to share personal narratives  12. og 13. april i regi av av Vest-Agdermuseet.

Dette gir mulighet til tre dager med fokus på museenes samfunnsrolle!

Meld deg på fagdagen ved å sende en e-post til: e.breie@vestagdermuseet.no 

Pris for fagdagen er kr. 550,- som inkluderer lunch.

PROGRAM – FAGDAG NORSK ICOM

ONSDAG, 11. APRIL 2018 , Scandic Bystranda Kristiansand 

09:00 – 09:15: Registration
09:15 – 9:30 Welcome by ICOM Norway and Vest-Agdermuseet

09:30 – 10.10 Eero Ehanti, ICOM Finland: “Discussion about museum ethics in Finland”
10:10 – 10:50 Cecilia Dahlbäck, Sveden: “How to read this silence? Ethical challenges concerning stigmatized heritage sites”
10:50 – 11:30 Roy Hoiby, Ryfylke Museum, Norway: “Islam in Bible group country”
11:30 – 12:00 Panel discussion and questions

12:00 – 12:30 Lunch – Scandic Kristiansand Bystranda

12:30 – 13:10 Heidi Stenvold and Nina Planting Mølmann, Museum of Reconstruction:
“Grey Zones” and “Hearts Turned Inside Out?”
Contemporary eyewitnesses and archival material as sources for historical research in the museum
13.10 – 13:50 Mari Moystad, Glomdalsmuseet:
Latjo drom ” – the good journey?  The Glomdal Museum’s engagement with the culture and history of the Travellers
13:50 – 14:30 Birgitta Fossum, Saemen Sijte and Board member, ICOM Norway: Post-Bååstede – what happens next? Repatriation of Sami objects

14:30 – 15:00 Coffee break

15:00 – 15:45 Panel discussion and questions  

Evening program for ICOM Nord board members:
16:00 – 17:30 ICOM Nord meeting at Scandic Bystranda Kristiansand
19:00 Dinner at Mother India

“YOU SHALL BE HEARD!?” A conference about how (not) to share personal narratives

You_shall_be_heard_2018-1

For registration, see the Conference site.

Thursday 12 April, Kilden Kristiansand

POLITICAL CHANGES IN EUROPE AND THE CONSEQUENCES FOR CULTURAL ACTORS

09:00 Registration and coffee/tea

09:30 Welcome and introduction

09:45 Taja Vovk van Gaal «Academic independence of History Museums: reality or utopia?»

10:45 Piotr Majewski «Why is the Second World War so hot a question in Poland? The case of the Museum of the Second World War in Gdansk»

11:45 Questions and discussion

12:15 Lunch

PERSONAL NARRATIVES – WHY AND HOW TO GIVE INDIVIDUALS A LOUDER VOICE

13:00 Introduction

13:15 Françoise Davoine «Whereof one cannot speak,
one cannot help showing what cannot be said»

14:15 Peder Kjøs, psychologist, known from a national TV show reflects on how sharing one fears and feelings of shame can contribute to healing prosesses and how to react in the best possible way

15:15 Coffee break

15:45 Lis-Mari Hjortfors «Narrative and cultural safety in a lulesami community – If you talk and someone listen»

16:45 Closing questions and discussion

EVENING PROGRAM

18:00 Philosophy-inspired dinner with philosopher Henrik Syse

Friday 13 April, Scandic Bystranda Kristiansand

LOCAL SOCIETIES AND DIFFICULT ISSUES

09:00 Registration and coffee/tea

09:20 Welcome and introduction

09:30 Heledd Fychan «Participation at the heart of Museums: the Museums Change Lives campaign and how it resonates globally»

10:30 Bernadette Lynch «Talking the talk… The benefits, opportunities, challenges and limitations of opening up dialogue in museums»

11:30 Questions and discussion

12:00 Lunch buffet

13:00-14:45 PARALLEL WORKSHOPS

A Heledd Fychan A workshop on participation and how museums can change lives

B Bernadette Lynch A workshop on how to open up dialogue in museums

C To be announced A workshop on interview techniques and ethics

14:45 Coffee break

15:00 Closing questions and discussion

Norsk ICOM søker om ICOMs Generalkonferanse

Norsk ICOM i samarbeid med Museumsforbundet, VisitOslo og museene i Oslo søker om å holde ICOMs Generalkonferanse i 2022. Planen er å ha konferansen ved Norway Convention Center 27. juni – 2- juli 2022 og legge en rekke aktiviteter til museer i Oslo og omegn.

En viktig årsak er at både Munchmuseet og Nasjonalmuseet kommer med nye bygg, og ICOMs Generalkonferanse er en unik  mulighet til å presentere dem for internasjonal museums- og kulturbransje. Konferansen vil også gi et løft for det faglige arbeidet i museene.

De tre aktuelle kandidatbyene er Alexandria, Oslo og Praha. I juni skal en av disse velges som arrangør for konferansen. Oslo er avhengig av finansiell støtte fra stat og kommune for å kunne gjennomføre konferansen.

Oslo bygger kulturbygg i stor stil. Her nye Deichmanske biblotek og Munchmuseet. Foto: VisitOslo / Tord Baklund
Oslo bygger kulturbygg i stor stil. Her nye Deichmanske biblotek og Munchmuseet. Foto: VisitOslo / Tord Baklund

Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn

ICOMs etiske regelverk er skrevet som et sett med grunnregler for museer og museumsansatte. Reglene er anerkjent og akseptert blant museer over hele verden og står som et referanseverk i bransjen. Mange land henviser til ICOMs etiske regelverk i sine museumspolitiske retningslinjer. Men museer er forskjellige, og de arbeider med svært ulike temaer. Et sett med regler som skal være gyldige for museer i hele verden, kan ikke gi utdypende rettledning for alle de problemstillinger musene arbeider med. Dette åpner for et behov for utdyping.

Museenes samfunnsrolle er i utvikling, og dette reiser nye etiske problemstillinger. I Norsk ICOM har vi sett at dette kan gi nye utfordringer i forhold til samtidsdokumentasjon av kontroversielle temaer, spesielt når man presenterer enkeltpersoners historie. Derfor har vi invitert en gruppe forfattere til å utdype dette temaet. Vi har også spurt ansatte ved norske museer om hvordan de arbeider med slike problemstillinger og hvilke erfaringer de har gjort seg. Resultatet er denne publikasjonen. Redaksjonskomiteen har bestått av to av Norsk ICOMs styremedlemmer, Kathrin Pabst og Eva D. Johansen, samt Executive Councils representant i ICOMs etiske komité, Merete Ipsen.

I boka finner man syv artikler som både oppsummerer status quo i Norge i dag og gir innblikk i arbeidet bak kulissene i fire utvalgte museer; Perspektivet Museum, Ryfylkemuseum, Gjenreisningsmuseet og Glomsdalsmuseet. En egen artikkel oppsummerer resultatene fra en spørreundersøkelse blant museumsansatte i Norge i slutten av 2015: Hvor utbredt er arbeidet som aktiv samfunnsaktør? Hvor viktig er personlige fortellinger i denne sammenhengen? Hvilke utfordringer opplever de ansatte som mest krevende å forholde seg til – og er resultatene verdt strevet?

Konkret finner du følgende artikler:

  1. Innledning: Museer som aktive samfunnsaktører av Kathrin Pabst, Eva D. Johansen og Merete Ipsen
  2. Givende, utfordrende og på vei til å bli innarbeidet. Resultater fra en spørreundersøkelse av Kathrin Pabst
  3. “Æ bruke ikkje å snakke så høgt om de her tingan” av Marianne A. Olsen
  4. Islam i bedehusland av Roy Høibo
  5. “Gråsoner” og “vrengte hjerter?” Tidsvitner og arkivmateriale som kilder til historieforskning på museum av Heidi Stenvold og Nina Planting Mølmann
  6. “Latjo drom” – den gode reisen? Glomdalsmuseets formidling av romanifolkets/taterens kultur og historie av Mari Østhaug Møystad
  7. Fra ICOMs etiske regelverk mot en ny museumsetikk? av Kathrin Pabst

Norsk ICOM inviterer museumsansatte til å bruke denne publikasjonen i sitt arbeid – og til å fortsette diskusjonen rundt etiske utfordringer. Vi i Norsk ICOM har tatt for oss ett tema. Samfunnet er i stadig endring, og dette reiser nye problemstillinger i museene. Dette gir grunnlag for nye diskusjoner – og kanskje behov for andre utdypinger av det etiske regelverket.

Last ned publikasjonen her: NyeRelasjoner

Download English Version NewRelations

Bli med i fellesskapet

Alle museer og personer med museumstilknytning som fyller ICOMs kriterier, kan søke medlemskap i ICOM. Man blir da medlem av ICOM internasjonalt samt av den nasjonale komitéen.Individuelle medlemmer kan (og bør) i tillegg også tilslutte seg en av de internasjonale fagkomitéene, ut fra eget interessefelt.

Personlig medlemskap kan innvilges personer som enten:

  1. er heltids- eller deltidstilsatt i et museum,
  2. er pensjonert fra slik stilling, eller
  3. har arbeid med museumstilknyttede oppgaver (begrenset tilgang til medlemskap).

Institusjonsmedlemskap kan innvilges museer som arbeider i samsvar med ICOMs definisjon av et museum.

Søknad om medlemskap: Ta utskrift av søknadsskjemaet, fyll ut og send til

Norsk ICOM
Universitetsgt 14
0164 Oslo.

Skjemaet må fylles ut på engelsk, fordi det skal videresendes til sekretariatet i Paris. Merk at av hensyn til styrebehandlingen i Norge skal stillingsbetegnelsen (position) også angis på norsk.

Oppgi også hvilken fagkomité du ønsker å tilhøre. Mer informasjon om komitéene finner du på ICOMs hjemmeside.

Der kan du også lese mer om fordelene ved medlemskap. Vi nevner kort: Deltakelse i internasjonale fagmiljøer, gratis eller billigere adgang til museer verden over, reisestøtte til ICOM-konferanser, ICOM-News og ICOM Study Series, rabatt på diverse publikasjoner, m.m.

Etiske problemstillinger

Alle museer som ønsker å være en del av ICOM, må følge ICOMs museumsetiske regelverk. Dette forplikter museet i måten som museet forsker på, forvalter og formidler sine samlinger.

Norsk ICOM ønsker også å være et sted for å diskutere museumsetiske spørsmål, og dette er et av de viktiste arbeidsområdene for Norsk ICOM.

Reisestøtte

Norsk ICOM ønsker å bidra til at norske museumsarbeidere knytter kontakter i det internasjonale fellesskapet, og gir derfor støtte til deltakelse på konferanser og seminarer i regi av ICOM og de ulike komiteene i ICOM. Det er to søknadsrunder i året, med søknadsfrist hhv 1. mars og 1. september.