Kategoriarkiv: Museumsetikk

Engelsk utgave av etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene for norske museer har blitt oversatt til engelsk: Open, Inclusive, Transparent, and Professional.

Utgangpunktet for de etiske retningslinjene er ICOMs Code of Ethics. I 2019 startet Norsk ICOM og Norges museumsforbund samarbeidet om å lage en konkretisering av ICOMs museumsetiske retningslinjer tilpasset behov ved norske museer i dag. Det ble etablert ekspertgrupper og medlemmene i Norsk ICOM og Museumsforbundet ble inkludert i høringsrunder underveis. Utkast til retningslinjer ble også behandler på årsmøter i Norges museumsforbund og Norsk ICOM. Arbeidet med de etiske retningslinjene ble ferdigstilt og publisert i 2022.

Implementering av etiske retningslinjer i museene

Det pågår et generasjonsskifte i museene og det kommer mange nye museumsansatte inn i museene. Flere av disse kommer i tillegg fra andre bransjer eller deler av kulturlivet som ikke kjenner til ICOMs etiske regelverk. Norsk ICOM og Museumsforbundet samarbeider om å tilby etikkseminar for styrer og ansatte i museene. Oppstart av en testperiode er høsten 2024. Museer som ønsker å delta i testperioden kan melde sin interesse til sekr@icom-norway.com

Det har også blitt gjort endringer i den norske utgaven for økt lesbarhet.

Forside open-inclusive-transparent-and-professional-icom-norway-nmf-2024

Konkretisering av ICOMs etiske regelverk er klar

I 2019-2021 har det vært jobbet med konkretisering av ICOMs Code of Ethics for arbeidet ved museer i Norge. En redaksjonskomité og 30 museumsansatte, med spisskompetanse i ett av ti sentrale arbeidsområder som Norges museumsforbunds (NMFs) og Norsk ICOMS medlemmer har meldt inn, har utarbeidet et arbeidsdokument. Alle museumsansatte har vært invitert til å kommentere utkast gjennom flere høringsrunder. NMF og i Norsk ICOM vedtok de konkretiserte retningslinjene på årsmøtene i 2021. Her er resultatet.

Etiske retningslinjer 2022

Konkretisering av etiske retningslinjer

I 2019-2021 har det vært jobbet med konkretisering av ICOMs Code of Ethics for arbeidet ved museer i Norge. En redaksjonskomité og 30 museumsansatte, med spisskompetanse i ett av ti sentrale arbeidsområder som Museumsforbundets (NMFs) og ICOMS medlemmer har meldt inn, har utarbeidet et arbeidsdokument. Alle medlemmer i NMF og Norsk ICOM, og alle museumsansatte har fått mulighet til å kommentere et utkast gjennom en høringsrunde sommeren 2020 og åpne digitale møter i september 2020.

Dette var tidsplanen : 

22.09.–31.10 2019: Siste gjennomgang av gruppene, innarbeidelse av innspill fra høringsrunden, digitale møter og årsmøter. Redaksjonskomiteen begynner å jobbe parallelt.

01.11.–30.11: Redaksjonskomité tar en grundig gjennomgang av hele dokumentet, evt. med hjelp fra eksterne, inkl. språkvask og design.

01.12.–15.01 2020: Ny høringsrunde. Oppdatert dokument blir sendt til alle medlemmer i ICOM/NMF via e-post og bli også delt via sosiale medier.

18.01.–31.01: Redaksjonskomité går gjennom alle nye innspill og innarbeider endringer.

01.02.–28.02: Ferdig dokument sendes til behandling i styrene i ICOM og NMF.

01.03.–15.03: Eventuelle innspill/rettelser fra styrene tas inn. Endelig dokument utarbeides og sendes 28.03. ut med sakspapirer til ICOMs og NMFs årsmøte i 2020.

Dokumentet ble endelig vedtatt på NMFs digitale årsmøte 2021.
Publikasjonen klar for distribusjon til NMFs og Norsk ICOMs årsmøter i Skien 2022.

Kathrin Pabst    Atle Ove Martinussen    Liv Ramskjær

ICOMs etiske retningslinjer: NYTT UTKAST OG DIGITALE MØTER

Høsten 2019 og vinteren 2020 foregikk det et intenst arbeid med å lage et utkast til konkretiserte etiske retningslinjer for museer i Norge. Resultatet ble at ti arbeidsgrupper og prosjektgruppen ferdigstilte høringsutkastet Åpent, inkluderende, transparent og profesjonelt. Etiske retningslinjer for norske museer, i mai 2020. 

Det første utkastet har blitt justert etter en gjennomgang av innspillene vi fikk i første runde, og nå gjøres det tilgjengelig. I forkant av årsmøtesamlingen på Gardermoen 14.–15. september, vil det foregå en ny gjennomgang av arbeidet på Zoom, torsdag 10. september og fredag 11. september.

Det justerte utkastet vil være hovedtema for de digitale møtene. Her vil det være mulig å diskutere sentrale punkter i utkastet direkte med arbeidsgruppene. Målet er å få ferdigstilt, og om mulig publisere, de oppdaterte etiske retningslinjene innen utgangen av året.

Program for digitale møter, og gruppeoversikt, finner du her.

Nytt utkast for konkretisering av ICOM etiske retningslinjer her.

Tekst av Nora Kirkholt Nerstad, NMF/Norsk ICOM.

IC ETHICS MEETING ROOM: Sponsors and museum professionalism

IC ETHICS MEETING ROOM

Who gets to decide in the end? Sponsors and museum professionalism

25 August 2020, 12-13.30 EST / 18-19.30 CEST

Museums often depend on the cooperation with private sponsors when in need of more money to fulfill working tasks in the way they wish to. In many countries, financially strong companies are willing to help with generous financial contributions, and private investors may give or lend parts of their collections. However, major ethical challenges can arise, when this transfer of resources is linked to certain demands on how the museum has to use the money or objects. This can jeopardize the high level of professional and institutional integrity as well as autonomy of museums as stated in Principle 1.10 of ICOM Code of Ethics. Challenges can also arise when a sponsor’s reputation is called into question. Is there anything a museum can do to protect itself from this kind of controversy?

Read more: https://www.ic-ethics.museum/meeting-room/

Please register here: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcuispzksEtAOYPb53EFaFtw47KQE3COq

HØRINGSUTKAST: Etiske retningslinjer for norske museer

Høsten 2019 og vinteren 2020 har Norsk ICOM og Norges museumsforbund arbeidet med å lage et utkast til konkretiserte etiske retningslinjer for norske museer. Nå sendes høringsutkastet ut for å gi alle som ønsker det en mulighet til å spille inn synspunkter. Følg lenken til NMFs nettsider for å lese høringsutkastet i sin helhet:

https://museumsforbundet.no/nyheter/horingsutkast-til-de-etiske-retningslinjer-for-norske-museer

Kommentarer til høringsutkastet sendes innen 19. juni til sekr@icom-norway.org.

Mer info om konkretiseringsprosjektet ligger her.

Publikasjon: Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn

ICOMs etiske regelverk er skrevet som et sett med grunnregler for museer og museumsansatte. Reglene er anerkjent og akseptert blant museer over hele verden og står som et referanseverk i bransjen. Mange land henviser til ICOMs etiske regelverk i sine museumspolitiske retningslinjer. Men museer er forskjellige, og de arbeider med svært ulike temaer. Et sett med regler som skal være gyldige for museer i hele verden, kan ikke gi utdypende rettledning for alle de problemstillinger musene arbeider med. Dette åpner for et behov for utdyping.

Museenes samfunnsrolle er i utvikling, og dette reiser nye etiske problemstillinger. I Norsk ICOM har vi sett at dette kan gi nye utfordringer i forhold til samtidsdokumentasjon av kontroversielle temaer, spesielt når man presenterer enkeltpersoners historie. Derfor har vi invitert en gruppe forfattere til å utdype dette temaet. Vi har også spurt ansatte ved norske museer om hvordan de arbeider med slike problemstillinger og hvilke erfaringer de har gjort seg. Resultatet er denne publikasjonen. Redaksjonskomiteen har bestått av to av Norsk ICOMs styremedlemmer, Kathrin Pabst og Eva D. Johansen, samt Executive Councils representant i ICOMs etiske komité, Merete Ipsen.

I boka finner man syv artikler som både oppsummerer status quo i Norge i dag og gir innblikk i arbeidet bak kulissene i fire utvalgte museer; Perspektivet Museum, Ryfylkemuseum, Gjenreisningsmuseet og Glomsdalsmuseet. En egen artikkel oppsummerer resultatene fra en spørreundersøkelse blant museumsansatte i Norge i slutten av 2015: Hvor utbredt er arbeidet som aktiv samfunnsaktør? Hvor viktig er personlige fortellinger i denne sammenhengen? Hvilke utfordringer opplever de ansatte som mest krevende å forholde seg til – og er resultatene verdt strevet?

Konkret finner du følgende artikler:

  1. Innledning: Museer som aktive samfunnsaktører av Kathrin Pabst, Eva D. Johansen og Merete Ipsen
  2. Givende, utfordrende og på vei til å bli innarbeidet. Resultater fra en spørreundersøkelse av Kathrin Pabst
  3. “Æ bruke ikkje å snakke så høgt om de her tingan” av Marianne A. Olsen
  4. Islam i bedehusland av Roy Høibo
  5. “Gråsoner” og “vrengte hjerter?” Tidsvitner og arkivmateriale som kilder til historieforskning på museum av Heidi Stenvold og Nina Planting Mølmann
  6. “Latjo drom” – den gode reisen? Glomdalsmuseets formidling av romanifolkets/taterens kultur og historie av Mari Østhaug Møystad
  7. Fra ICOMs etiske regelverk mot en ny museumsetikk? av Kathrin Pabst

Norsk ICOM inviterer museumsansatte til å bruke denne publikasjonen i sitt arbeid – og til å fortsette diskusjonen rundt etiske utfordringer. Vi i Norsk ICOM har tatt for oss ett tema. Samfunnet er i stadig endring, og dette reiser nye problemstillinger i museene. Dette gir grunnlag for nye diskusjoner – og kanskje behov for andre utdypinger av det etiske regelverket.

Last ned publikasjonen her: NyeRelasjoner

Download English Version NewRelations

Etiske problemstillinger

Alle museer som ønsker å være en del av ICOM, må følge ICOMs museumsetiske regelverk. Dette forplikter museet i måten som museet forsker på, forvalter og formidler sine samlinger.

Norsk ICOM ønsker også å være et sted for å diskutere museumsetiske spørsmål, og dette er et av de viktiste arbeidsområdene for Norsk ICOM.