Alle innlegg av Håkon Reiersen

Konkretisering av etiske retningslinjer

I 2019-2021 har det vært jobbet med konkretisering av ICOMs Code of Ethics for arbeidet ved museer i Norge. En redaksjonskomité og 30 museumsansatte, med spisskompetanse i ett av ti sentrale arbeidsområder som Museumsforbundets (NMFs) og ICOMS medlemmer har meldt inn, har utarbeidet et arbeidsdokument. Alle medlemmer i NMF og Norsk ICOM, og alle museumsansatte har fått mulighet til å kommentere et utkast gjennom en høringsrunde sommeren 2020 og åpne digitale møter i september 2020.

Dette var tidsplanen : 

22.09.–31.10 2019: Siste gjennomgang av gruppene, innarbeidelse av innspill fra høringsrunden, digitale møter og årsmøter. Redaksjonskomiteen begynner å jobbe parallelt.

01.11.–30.11: Redaksjonskomité tar en grundig gjennomgang av hele dokumentet, evt. med hjelp fra eksterne, inkl. språkvask og design.

01.12.–15.01 2020: Ny høringsrunde. Oppdatert dokument blir sendt til alle medlemmer i ICOM/NMF via e-post og bli også delt via sosiale medier.

18.01.–31.01: Redaksjonskomité går gjennom alle nye innspill og innarbeider endringer.

01.02.–28.02: Ferdig dokument sendes til behandling i styrene i ICOM og NMF.

01.03.–15.03: Eventuelle innspill/rettelser fra styrene tas inn. Endelig dokument utarbeides og sendes 28.03. ut med sakspapirer til ICOMs og NMFs årsmøte i 2020.

Dokumentet ble endelig vedtatt på NMFs digitale årsmøte 2021.
Publikasjonen klar for distribusjon til NMFs og Norsk ICOMs årsmøter i Skien 2022.

Kathrin Pabst    Atle Ove Martinussen    Liv Ramskjær

Styret i ICOM Norge etter årsmøtet 2020

Etter valg ved årsmøtet i ICOM Norge 14.09.2020 har styret denne sammensetningen:

 

Styreleder: Atle Ove Martinussen

Styremedlemmer:

Birgitta Fossum, Saemen Sijte

Mimi Rode Wiik, Nasjonalmuseet

Charis Gullickson, Tromsø Museum

Håkon Roland, Kulturhistorisk museum, UiO

Marie Skoie, Norsk Folkemuseum

Harald Høiback, Forsvarets museer

Valgkomiteen har bestått av Paal Mork (leder), Hans Philip Einarsen og Erling Kjærnes.

Årsmøte på Gardermoen 14.09.2020

2020 er blitt eit unntaksår grunna Covid19 og ein del tiltak vil difor måtta førast vidare over i 2021. Det gjeld mellom anna konkretiseringsprosjektet, som de finn info om her på heimesida.  Sjølv om mange ting har vore vanskeleg i dette året, er det likevel viktig å gjennomføre årsmøtet med dei nødvendige vedtak for å kunna drifta organisasjonen. Styret håper likevel at mange av medlemmene blir med på årsmøtet på Gardermoen.
Vel møtt!

Atle Ove Martinussen, Interimstyreleiar Norsk ICOM

 

Dokumenter:

Agenda for årsmøte Norsk ICOM

Til sak 2: Årsmelding 2019

Til sak 3: Revisjonsberetning_Norsk_ICOM_2019

Til sak 3 og 4: Regnskap 2019 og budsjett 2020 for Norsk ICOM

Til sak 7: Valgkomiteens innstilling årsmøtet 2020

 

ICOMs etiske retningslinjer: NYTT UTKAST OG DIGITALE MØTER

Høsten 2019 og vinteren 2020 foregikk det et intenst arbeid med å lage et utkast til konkretiserte etiske retningslinjer for museer i Norge. Resultatet ble at ti arbeidsgrupper og prosjektgruppen ferdigstilte høringsutkastet Åpent, inkluderende, transparent og profesjonelt. Etiske retningslinjer for norske museer, i mai 2020. 

Det første utkastet har blitt justert etter en gjennomgang av innspillene vi fikk i første runde, og nå gjøres det tilgjengelig. I forkant av årsmøtesamlingen på Gardermoen 14.–15. september, vil det foregå en ny gjennomgang av arbeidet på Zoom, torsdag 10. september og fredag 11. september.

Det justerte utkastet vil være hovedtema for de digitale møtene. Her vil det være mulig å diskutere sentrale punkter i utkastet direkte med arbeidsgruppene. Målet er å få ferdigstilt, og om mulig publisere, de oppdaterte etiske retningslinjene innen utgangen av året.

Program for digitale møter, og gruppeoversikt, finner du her.

Nytt utkast for konkretisering av ICOM etiske retningslinjer her.

Tekst av Nora Kirkholt Nerstad, NMF/Norsk ICOM.

IC ETHICS MEETING ROOM: Sponsors and museum professionalism

IC ETHICS MEETING ROOM

Who gets to decide in the end? Sponsors and museum professionalism

25 August 2020, 12-13.30 EST / 18-19.30 CEST

Museums often depend on the cooperation with private sponsors when in need of more money to fulfill working tasks in the way they wish to. In many countries, financially strong companies are willing to help with generous financial contributions, and private investors may give or lend parts of their collections. However, major ethical challenges can arise, when this transfer of resources is linked to certain demands on how the museum has to use the money or objects. This can jeopardize the high level of professional and institutional integrity as well as autonomy of museums as stated in Principle 1.10 of ICOM Code of Ethics. Challenges can also arise when a sponsor’s reputation is called into question. Is there anything a museum can do to protect itself from this kind of controversy?

Read more: https://www.ic-ethics.museum/meeting-room/

Please register here: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcuispzksEtAOYPb53EFaFtw47KQE3COq

HØRINGSUTKAST: Etiske retningslinjer for norske museer

Høsten 2019 og vinteren 2020 har Norsk ICOM og Norges museumsforbund arbeidet med å lage et utkast til konkretiserte etiske retningslinjer for norske museer. Nå sendes høringsutkastet ut for å gi alle som ønsker det en mulighet til å spille inn synspunkter. Følg lenken til NMFs nettsider for å lese høringsutkastet i sin helhet:

https://museumsforbundet.no/nyheter/horingsutkast-til-de-etiske-retningslinjer-for-norske-museer

Kommentarer til høringsutkastet sendes innen 19. juni til sekr@icom-norway.org.

Mer info om konkretiseringsprosjektet ligger her.

Covid-19: Utvidet frist for reisestøtte og utsettelse av museumsmøtet

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset forlenger Norsk ICOM fristen for å søke om reisestøtte til 1. juni 2020.

Vi vil også informere om at ICOMs hovedkontor i Paris er stengt inntil videre. Dette vil forsinke utsendelse av ICOM-kort og oblater.

Situasjonen gjør også at Museumsforbundet har bestemt å flytte Det nasjonale museumsmøtet i Kirkenes til april 2021. Årsmøtene i Norsk ICOM og NMF planlegges per nå å holdes høsten 2020.

Se ytterligere info om dette på Museumsforbundets nettsider: https://museumsforbundet.no/…/rad-til-medlemsinstitusjonen…/

Ny museumsdefinisjon – veien videre

ICOMs generalkonferanse i Kyoto i september 2019 besluttet å utsette avstemningen om en ny museumsdefinisjon. Begrunnelsen var å åpne opp for en bredere diskusjon i organisasjonen forut for avstemningen. Styret i Norsk ICOM ønsker at prosessen mot en ny museumsdefinisjon skal bli så åpen som mulig, og deler her det vi så langt vet om gangen i dette arbeidet. Vi vil snart komme tilbake med konkrete planer for hvordan våre medlemmer kan diskutere og gi tilbakemeldinger på sine synspunkt.

President i ICOM, Suay Aksoy, sendte i slutten av januar 2020 informasjon til de nasjonale komitéene om veien videre mot ny museumsdefinisjon. Presidenten ber de nasjonale komitéene om å stimulere til diskusjon blant sine medlemmer. Brevet kan leses her.

På ICOMs nettsider ligger den gjeldende museumsdefinisjonen, forslaget til ny museumsdefinisjon som ble fremlagt i Kyoto, samt de åtte kriteriene som ligger til grunn for en ny definisjon. Det er tanken at dette skal være et utgangspunkt for diskusjonen om en ny museumsdefinisjon.

Arbeidet med ny museumsdefinisjon koordineres av en ​utvidet «Standing Committee on Museum Definition, Prospects and Potentials» (MDPP2), der Jette Sandahl er leder. Med brevet fra ICOMs president fulgte det en «Museum Definition Brief» til MDPP2, som gjør rede for komitéens mandat og fremdrift. Skrivet kan leses her. Målsetningen er at dette arbeidet vil munne ut i avstemning om en ny museumsdefinisjon i juni 2021.

ICOM-æresmedlemskap til Per B. Rekdal

På siste dagen av generalkonferansen i Kyoto, lørdag 7. september, ble Per B. Rekdal hedret med utnevnelse til “Honorary member”. Dette er den høyeste anerkjennelsen man kan få som medlem i ICOM.

per1

For å bli foreslått som æresmedlem kreves mangeårig innsats og betydelige bidrag for å fremme ICOMs arbeid, idealer og verdier på ulike plan og i ulike fora.  En æresmedlem velges ved avstemning på en generalkonferanse, og æresmedlemskapet i ICOM varer livet ut.

Her finner du Per B. Rekdals CV.

Her finner du en oversikt over hans aktiviteter og verv innen ICOM.

Utnevnelsen henger svært høyt, og det er kun et svært begrenset antall personer som kan være æresmedlem. Ved siden av tidligere presidenter, som får utnevnelsen automatisk etter at de trer av, er det til enhver tid kun 20 personer av nærmere 40.000 ICOM-medlemmer som kan ha denne statusen.

Norsk ICOM gratulerer Per med utnevnelsen, og er stolt over å ha et æresmedlem i sine rekker.

Her er link til en utvidet omtale av hvordan utnevnelsen  i Kyoto gikk for seg og selve begrunnelsen for æresmedlemskapet: “Første gang til Norge i det Internasjonale museumsforbundets historie Æresmedlemskap til Per B. Rekdal“.